Logo

Съобщения Дата
Покана за публична лекция

На 21.06.2024 г. от 11 ч. в зала "Хоризонт" - 2 блок на УХТ ще се проведе публична лекция на тема: "Компютърни приложения за автоматизирано оценяване качеството на продукти в хранително-вкусовата промишленост".

Лектор: доц. Владимира Ганчовска
2024-06-13
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЯВЕНАТА ВТОРА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:

- Конкурсен изпит по специалността:
19.06.2024 г. от 9.00 часа в зала Хоризонт/блок 2 на УХТ – Пловдив;

- Конкурсен изпит по чужд език:
20.06.2022 г. от 9.00 часа в зала 201/блок 2 на УХТ – Пловдив.

Отдел Учебен
2024-06-07
Второто заседание на научното жури и публичната защита на дисертационен труд на тема „Реинженеринг на търговските процеси в хранителната индустрия (в контекста на болничното хранене)“ за придобиване на ОНС „Доктор“ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление (хранителна индустрия)) от Петя Красимирова Чанкова ще се проведе на 23.05.2024 г. от 11.00 часа в зала Хоризонт/ блок 2 на УХТ - Пловдив. 2024-04-30
Второто заседание на научното жури и публичната защита на дисертационен труд на тема „Нови катализатори с приложение в разработването на електрохимични сензори“ за придобиване на ОНС „Доктор“ в област на висшето образование 4. Технически науки, професионално направление 4.2 Химически науки (Неорганична химия) от Добрин Тодоров Хаджиев ще се проведе на 23.04.2024 г. от 13.00 часа в сем. зала 222/ блок 3 на УХТ - Пловдив. 2024-04-01
Второто заседание на научното жури и публичната защита на дисертационен труд на тема „Биологично активни и функционални пептиди от растителни източници: изолиране и характеристика“ за придобиване на ОНС „Доктор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Анализ и контрол на хранителните продукти) от маг. инж. Александра Стефанова Гърмидолова ще се проведе на 12.04.2024 г. от 11.00 часа в сем. зала 312/ блок 3 на УХТ - Пловдив. 2024-03-27
Второто заседание на научното жури и публичната защита на дисертационен труд на тема „Приложение на хранителни суровини с биологично активни компоненти в кулинарната технология“ за придобиване на ОНС „Доктор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на продуктите за обществено хранене) от маг. инж. Павлина Борисова Дойкина ще се проведе на 05.04.2024 г. от 11.00 часа в сем. зала 207/ блок 3 на УХТ - Пловдив. 2024-03-19
Второто заседание на научното жури и публичната защита на дисертационен труд на тема „Изолиране, характеристика и модификация на фруктани“ за придобиване на ОНС „Доктор“ в област на висшето образование 4. Технически науки, професионално направление 4.2 Химически науки (Органична химия) от маг. инж. Иванка Петрова Хамбарлийска ще се проведе на 12.04.2024 г. от 14.00 часа в сем. зала 222/ блок 3 на УХТ - Пловдив. 2024-03-15
Второто заседание на научното жури и публичната защита на дисертационен труд на тема „Изследване комбинирани методи за сушене на растителни суровини“ за придобиване на ОНС „Доктор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1 Машинно инженерство (Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост) от маг. инж. Павел Костов Костов ще се проведе на 28.03.2024 г. от 10.00 часа в зала 112/ блок 4 на УХТ - Пловдив. 2024-03-13
УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2023/2024 год., съгласно приложението в съответствие с решение на АС на УХТ, протокол № 32/31.03.2023 г. и решение № 441/22.06.2023 г. на Министерския съвет, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (бр. 13/13.02.2024 г.).
Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив:
1. Заявление за участие в конкурса (по образец);
2. Автобиография;
3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;
4. Документ за платена такса за участие в конкурса (70 лв. за изпита по специалността и 70 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ;
5. Медицинско свидетелство;
6. Удостоверение от психодиспансер;
7. Свидетелство за съдимост.
В срок до 15.04.2024 г., посочените документи се подават в стая 124Б на Учебен отдел, УХТ - Пловдив, бул. “Марица” № 26.
Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 819.

Приложение:
Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2023-2024 година по:
Шифър/ Област на висше образование/ Професионално направление/ Докторска програма (форма на обучение - редовна)
5. Технически науки
5.4. Енергетика
Промишлена топлотехника - 1 бр.
5.11. Биотехнологии
Технология на биологично активните вещества - 2 бр.
5.12. Хранителни технологии
Технология на тютюна и тютюневите изделия - 1 бр.
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви - 1 бр.
Технология на продуктите за обществено хранене - 1 бр.
2024-02-13
Второто заседание на научното жури и публичната защита на дисертационен труд на тема „ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА ПРОЦЕСА ЕДНОШНЕКОВО ЕКСТРУДИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“ за придобиване на ОНС „Доктор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1 Машинно инженерство (Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост) от маг. инж. Януш Тодоров Чалъмов, ще се проведе на 28.02.2024 г. от 10:00 часа в зала Хоризонт, блок 2 на УХТ – Пловдив. 2024-02-13
Второто заседание на научното жури и публичната защита на дисертационен труд на тема „Изследване и подобряване на хигиенния дизайн на технологичното оборудване в хранителната промишленост“ за придобиване на ОНС „Доктор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1 Машинно инженерство (Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост) от маг. инж. Галина Петрова Ангелова, ще се проведе на 12.12.2023 г. от 10:00 часа в зала Хоризонт, блок 2 на УХТ – Пловдив, както и оn-line във виртуална стая https://meet.google.com/rzn-bjdf-wnk?ec=asw-meet-hero-startmeeting. 2023-11-23
Второто заседание на научното жури и публичната защита на дисертационен труд на тема „Изследване влиянието на маслените компоненти върху качеството на сапуна“ за придобиване на ОНС „Доктор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати) от инж. Николая Благоева Делинска, ще се проведе на 15.12.2023 г. от 10.00 часа в семинарна зала 361 А, блок 1 на УХТ – Пловдив. 2023-11-23
Второто заседание на научното жури и публичната защита на дисертационен труд на тема „Получаване и характеристика на кашкавал с намалено съдържание на натриев хлорид“ за придобиване на ОНС „Доктор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на млякото и млечните продукти) от Александър Стефанов Балабанов, ще се проведе на 12.12.2023 г. от 10:00 часа в семинарна зала 225, блок 3 на УХТ – Пловдив. 2023-11-20
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ
- Конкурсен изпит по специалността:
06.12.2023 г. от 9.00 часа в зала „Хоризонт“ на УХТ – Пловдив;

- Конкурсен изпит по чужд език:
07.12.2023 г. от 9.00 часа в зала „Хоризонт“ на УХТ – Пловдив.

Отдел Учебен
2023-11-20
Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за:

Професор по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Микробиология на виното и пивото; Органолептичен анализ) – един;
Доценти по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Енология; Технология на виното) – един;
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Компютърни приложни среди) – един;
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Основни на храненето; Безопасност на храните и хранително законодателство) – един;
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Специализирани видове хранене) – един;
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Иновационен мениджмънт; Логистика и дистрибуция; Енергийна ефективност) – един;
Главен асистент по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на виното; Технология на шумящите и специалните вина) – един;

Със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. Обявата е обнародвана в Държавен вестник брой 94 от 10.11.2023 г.

Документи се подават в Университет по хранителни технологии – Пловдив,
бул. „Марица” № 26, тел. 032 603 603.
2023-11-10
Второто заседание на научното жури и публичната защита на дисертационен труд на тема „Мобилна вградена компютърна система за обективно окачествяване на храни“ за придобиване на ОНС „Доктор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Компютърни системи, комплекси и мрежи) от Ивайло Иванов Драгнев, ще се проведе на 10.11.2023 г. (петък) от 11:00 часа в зала Хоризонт, блок 2 на УХТ – Пловдив. 2023-10-24
Второто заседание на научното жури и публичната защита на дисертационен труд на тема „Получаване и характеристика на липаза при твърдофазово култивиране на Rhizopus arrhizus“ за придобиване на ОНС „Доктор“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Биохимия) от Анелия Петрова Гендова, ще се проведе на 23.10.2023 г. (понеделник) от 13:15 часа в зала № 222, блок 3 на УХТ – Пловдив. 2023-10-04
Второто заседание на научното жури и публичната защита на дисертационен труд на тема „Получаване и характеристика на липаза при твърдофазово култивиране на Rhizopus arrhizus“ за придобиване на ОНС „доктор“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Биохимия) от Анелия Петрова Гендова, ще се състои в периода 14.09.2023 г. - 29.10.2023 г. Точната дата на заседанието ще бъде обявена допълнително. 2023-09-28
О Б Я В А
УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ, обявява конкурс за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2023/2024 год,. съгласно приложението в съответствие с решение на АС на УХТ, протокол № 32/31.03.2023 г. и решение № 441/22.06.2023 г. на Министерския съвет, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.
Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив:
1. Заявление за участие в конкурса (по образец);
2. Автобиография;
3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;
4. Документ за платена такса за участие в конкурса (70 лв. за изпита по специалността и 70 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ;
5. Медицинско свидетелство;
6. Удостоверение от психодиспансер;
7. Свидетелство за съдимост.
В срок до 02.10.2023 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ - Пловдив, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив;
Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 819
Приложение:
Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2023-2024 година по:
Шифър/ Област на висше образование/ Професионално направление/ Докторска програма (форма на обучение - редовна)
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) - 1 бр.
5 Технически науки
5.1. Машинно инженерство
Машини и апарати в хранителната и вкусовата промишленост - 1 бр.
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството - 1 бр.
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи - 2 бр.
5.4. Енергетика
Промишлена топлотехника - 1 бр.
5.11. Биотехнологии
Технология на биологично активните вещества - 2 бр.
5.12 Хранителни технологии
Технология на тютюна и тютюневите изделия - 1 бр.
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати - 1 бр.
Технология на алкохолните и безалкохолните напитки - 2 бр.
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви - 2 бр.
Технология на млякото и млечните продукти - 2 бр.
Технология на продуктите за обществено хранене - 1 бр.
Анализ и контрол на хранителни продукти - 3 бр
2023-07-14
На 30.06.2023 г. (петък) от 11:00 часа в аудитория „Хоризонт“ в блок 2 на Университета по хранителни технологии – Пловдив ще се проведат първо и второ (заключително) заседание на научното жури по обявения конкурс в Държавен вестник брой 28 от 28.03.2023 г. за академична длъжност „главен асистент”, по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Информационна техника и технологии). 2023-06-14
Второто заседание на научното жури и публичната защита на дисертационен труд на тема „Състав и свойства на етерични масла от представители на сем. Lamiaceae и Аpiaceae с приложение в хранително-вкусовата промишленост и козметиката“ за придобиване на ОНС „доктор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати) от Дарина Стойчева Георгиева ще се проведе на 21.06.2023 г. от 13:30 часа в лаб. № 361 А, блок 1 на УХТ – Пловдив. 2023-06-01
Второто заседание на научното жури и публичната защита на дисертационен труд на тема „Нов подход за селекция на пробиотични щамове и определяне на взаимовръзката между пробиотичните свойства и клетъчните метаболити“ за придобиване на ОНС „доктор“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология) от Айла Исметова Илязова, ще се проведе на 02.06.2023 г. от 13:00 часа в с зала № 250, блок 1 на УХТ – Пловдив. 2023-05-18
Второто заседание на научното жури и публичната защита на дисертационен труд на тема „ПОЛУЧАВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ СЪСТАВКИ ОТ ИНДУСТРИАЛЕН РАПИЧЕН ШРОТ“ за придобиване на ОНС „доктор“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Биохимия) от Радослав Мирославов Георгиев, ще се проведе на 01.06.2023 г. от 10:00 часа в с зала № 179, блок 1 на УХТ – Пловдив. 2023-05-16
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЯВЕНАТА ВТОРА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:

- Конкурсен изпит по специалността:
13.06.2023 г. от 9.00 часа в зала „Хоризонт“ на УХТ – Пловдив;

- Конкурсен изпит по чужд език:
14.06.2023 г. от 9.00 часа в зала „Хоризонт“ на УХТ – Пловдив.

Отдел Учебен
2023-04-19
Второто заседание на научното жури и публичната защита на дисертационен труд на тема „Изследване на процеса екстракция на етерично-маслени и фармацевтични суровини с разтворител вода в температурния интервал до 170 ℃“ за придобиване на ОНС „Доктор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати) от Минко Динчев Говедаров, ще се проведе на 04.05.2023 г. от 13:00 часа в сем. зала № 361А, блок 1 на УХТ – Пловдив. 2023-04-12
Второто заседание на научното жури и публичната защита на дисертационен труд на тема „Селекция на пробиотични щамове микроорганизми и растителни екстракти за биологично консервиране на храни“ за придобиване на ОНС „Доктор“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология) от Теодора Георгиева Томова, ще се проведе на 25.04.2023 г. (вторник) от 11:00 часа в зала № 219, блок 1 на УХТ – Пловдив. 2023-04-10
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биоактивни хранителни компоненти), обявен от УХТ – Пловдив в Държавен вестник, бр. 93/22.11.2022 г., ще се състои на 21.04.2023 г. (петък) от 11:00 часа в зала № 225, блок 3 на УХТ – Пловдив. 2023-04-03
Второто заседание на Научното жури по процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по
5. Технически науки, 5.12. Хранителни Технологии (Технология на млечнокиселите продукти; Технологичен контрол при производството на млечни продукти) ще се състои на 20.04.2023 г. от 11,00 часа с.з. 101, бл. 3.
2023-03-31
Второто заседание на научното жури по конкурс за „Доцент“ в област на
висшето образование 5. Технически науки, професионално направление
5.11. Биотехнологии (Биотехнологични методи в екологията, Технология
на антибиотиците), обявен от УХТ в Държавен вестник, брой 93 от
22.11.2022 г., ще се състои на 20.04.2023 г. (четвъртък) от 12:00 часа
в с.з. 318/бл. 4.
2023-03-30
Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурс за:
Главен асистент по:
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника (Информационна техника и технологии) – един.


Със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. Обявата е обнародвана в Държавен вестник брой 28 от 28.03.2023 г.


Документи се подават в Университет по хранителни технологии – Пловдив,
бул. „Марица” №26, тел. 032 603 603.
2023-03-28
Второто заседание на научното жури по конкурс за „Доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Микробиология на месото и рибата, Методи за анализ на месни и рибни продукти), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 93/22.11.2022 г., ще се състои на 11.04.2023 г. (вторник) от 12:30 часа в лаборатория 312 в блок 3. 2023-03-24
Второто заседание на научното жури по конкурс за „Професор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Стокознание на тютюна), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 93/21.11.2022 г., ще се състои на 04.04.2023 г. (вторник) от 11:00 часа в лаб. 311/бл. 1. 2023-03-21
Второто заседание на научното жури по конкурс за „Доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Добавки за хранителни и вкусови продукти), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 93/21.11.2022 г., ще се състои на 05.04.2023 г. (сряда) от 11:00 часа в лаб. 386/бл. 3. 2023-03-21
Второто заседание на научното жури по конкурс за „Доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на тютюна и тютюневите изделия), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 93/22.11.2022 г., ще се състои на 11.04.2023 г. (вторник) от 11:00 часа в семинарна зала 311/бл. 1. 2023-03-21
Второто заседание на научното жури по конкурс за „Доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Управление на качеството, Добри производствени практики), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 93/21.11.2022 г., ще се състои на 07.04.2023 г. (петък) от 13:00 часа в зала 225/ бл. 3. 2023-03-21
Второто заседание на научното жури по процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.2. Химически науки, по дисциплини (Органична химия, Хидроколоиди в хранително-вкусовите продукти), ще се състои на 07.04.2023 г. от 14 часа в зала 179 бл. 1 на УХТ. 2023-03-16
На 14.03.2023 г. (вторник) от 13:00 часа в каб. 290/блок 3 на Университета по хранителни технологии – Пловдив ще се проведат първо и заключително заседание на Научното жури по обявения конкурс , за академична длъжност „Главен асистент”, по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Моделиране на процеси в ХВП, Интелигентни системи), обявен в Д.В.,бр.103 от 24.12.2022г. (извънреден). 2023-03-02
О Б Я В А

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2022/2023 год,. съгласно приложението в съответствие с решение на АС на УХТ, протокол № 29/12.12.2022 г. и решение № 363/01.06.2022 г. на Министерския съвет, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (ДВ бр. 15/14.02.2023 г.).
Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив:
1. Заявление за участие в конкурса (по образец);
2. Автобиография;
3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;
4. Документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ;
5. Медицинско свидетелство;
6. Удостоверение от психодиспансер;
7. Свидетелство за съдимост.
В срок до 13.04.2023 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ - Пловдив, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив;
Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 819

Приложение:
Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2022-2023 г.

Шифър; Области на висше образование, професионални направления и докторски програми; Редовна форма на обучение - брой отпуснати докторантури.


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) РФО -1 бр.
5 Технически науки
5.4. Енергетика
Промишлена топлотехника РФО - 2 бр.
5.12 Хранителни технологии
Технология на тютюна и тютюневите изделия РФО - 1 бр.
Технология на захарта и захарните изделия РФО - 1 бр.
2023-02-14
Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурс за:


Главен асистент по:
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Моделиране на процеси в ХВП, Интелигентни системи) – един.


Със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. Обявата е обнародвана в Държавен вестник брой 103 от 24.12.2022 г. (извънреден)


Документи се подават в Университет по хранителни технологии – Пловдив,
бул. „Марица” №26, тел. 032 603 603.
2022-12-24
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
съгласно чл. 75 от ПРАСУХТ
А К А Д Е М И Ч Н А Л Е К Ц И Я
на тема „КОНТРОЛ НА СУРОВО МЛЯКО И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“
на доц. д-р Татяна Балабанова
на 20.12.2022 г. от 11,00 часа в лаб. 306, бл.3
2022-12-06
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
съгласно чл. 75 от ПРАСУХТ
А К А Д Е М И Ч Н А Л Е К Ц И Я
на тема „Микроорганизмите – невидимите работници в млечната индустрия“
на проф. дн Галин Иванов
на 20.12.2022 г. от 11,30 часа в лаб. 306, бл.3
2022-12-06
На 09.12.2022 г. (петък) от 10:30 часа в зала 312/блок 3 на Университета по хранителни технологии – Пловдив ще се проведе открито заседание на Научното жури по процедура за публична защита на дисертационен труд на тема „Иновативни технологии в управление на качеството и безопасността на месни продукти“, представен от редовен докторант Николай Делчев Колев за придобиване на ОНС „доктор“ по научна област 5. Технически науки; професионално направление 5.12. Хранителни технологии; докторска програма „Технология на месните и рибните продукти“ с научен ръководител: проф. д-р инж. Десислав Костадинов Балев. 2022-11-23
Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за:

Професор по:
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Стокознание на тютюна) – един;

Доценти по:
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия, Хидроколоиди в хранително-вкусовите продукти) – един;
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биоактивни хранителни компоненти) – един;
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии (Биотехнологични методи в екологията, Технология на антибиотиците) – един;
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на тютюна и тютюневите изделия) – един;
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Управление на качеството, Добри производствени практики) – един;
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Микробиология на месото и рибата, Методи за анализ на месни и рибни продукти) – един;
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на млечнокиселите продукти, Технологичен контрол при производството на млечни продукти) – един;
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Добавки за хранителни и вкусови продукти) – един.

Главни асистенти по:
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии (Основи на промишлената микробиология, Технология на ензимите) – един;
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Управление и оползотворяване на отпадъците в хранителната индустрия, Добавки за хранителни и вкусови продукти) – един.

Всички със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. Обявата е обнародвана в Държавен вестник брой 93 от 22.11.2022 г.

Документи се подават в Университет по хранителни технологии – Пловдив,
бул. „Марица” №26, тел. 032 603 603.
2022-11-22
Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2022/2023 год., съгласно приложението в съответствие с решение на АС на УХТ, протокол № 24/29.03.2022 г. и решение № 363/01.06.2022 г. на Министерския съвет, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (ДВ бр. 59/26.07.2022 г.).
Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив:
1. Заявление за участие в конкурса (по образец);
2. Автобиография;
3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;
4. Документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ;
5. Медицинско свидетелство;
6. Удостоверение от психодиспансер;
7. Свидетелство за съдимост.
В срок до 03.10.2022 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ - Пловдив, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив; Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 819
Приложение: Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ - Пловдив за учебната 2022-2023 година по: Научна област (НО), Професионално направление (ПН), Докторска програма (ДП) и Форма на обучение (ФО):
НО - 3. Социални, стопански и правни науки
ПН - 3.8. Икономика
ДП - Икономика и управление (хранителна индустрия) - 2 бр. редовно обучение;
НО - 5. Технически науки
ПН- 5.4. Енергетика
ДП - Промишлена топлотехника - 2 бр. редовно обучение;
ПН - 5.12. Хранителни технологии
ДП - Технология на тютюна и тютюневите изделия - 1 бр. редовно обучение;
ДП - Технология на захарта и захарните изделия - 1 бр. редовно обучение;
ДП - Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия - 1 бр. редовно обучение;
ДП - Технология на алкохолните и безалкохолните напитки - 1 бр. редовно обучение;
ДП - Технология на месните и рибните продукти - 1 бр. задочно обучение;
ДП - Технология на млякото и млечните продукти - 1 бр. редовно обучение;
ДП - Технология на продуктите за обществено хранене - 1 бр. редовно обучение;
ДП - Анализ и контрол на хранителни продукти - 1 бр. редовно обучение;
2022-07-26
Публичната защита на дисертационен труд на тема „Технология за сушене на червено цвекло“ представена от инж. Батболд Золжаргал за придобиване на ОНС „Доктор“ по 5. Технически науки, 5.12. Хранителни технологии, докторска програма „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ с научни ръководители проф. д-р Николай Пенов и доц. д-р Христо Христов ще се състои на 29.07.2022 г. от 11 часа в сем. зала 222 / бл. 3 на Университета по хранителни технологии. 2022-07-20
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
Съгласно чл. 75 от ПРАСУХТ, на 28.07.2022 г. от 11:00 ч. в зала 219, блок 1, ще се проведе ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на тема: „Норовирусите – важен патоген в храните“ на доц. д-р Юлиан Димитров Тумбарски от Катедра „Микробиология“.
2022-07-14
С Ъ О Б Щ Е Н И Е:
Във връзка с избора за академична длъжност "професор" и на основание чл. 75 от ПРАСУХТ на 29.06.2022 г. от 10.00 часа в зала 100/бл.2 ще бъде представена публична лекция на тема "Приложение на компютърното зрение при определяне качеството на сирене" от проф. д-р инж. Атанаска Димитрова Босакова-Арденска
2022-06-15
На 21.06.2022 г. (вторник) от 11:00 часа в зала „Хоризонт“ на Университета по хранителни технологии – Пловдив ще се проведе открито заседание на Научното жури по процедурата за публична защита на дисертационен труд тема „Усъвършенстване на методите за анализ и диагностика на пяни“, представен от редовен докторант Иван Цвятков Топалов за придобиване на ОНС „доктор“ по научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, научни ръководители: доц. д-р инж. Николай Атанасов Шопов и доц. д-р инж. Цветелин Теодосиев Десев. 2022-06-02
На 27.06.2022 г. (понеделник) от 13:00 часа в зала „Хоризонт“ на Университета по хранителни технологии – Пловдив ще се проведе открито заседание на Научното жури по процедурата за публична защита на дисертационен труд тема „Зелен синтез и характеристика на въглехидратни естери с подобрени функционални свойства и биологична активност“, представен от редовен докторант Радка Димитрова Арабаджиева за придобиване на ОНС „доктор“ по научна област 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.2. Химически науки; докторска програма „Органична химия“; научни ръководители: доц. д-р Иван Георгиев Иванов и доц. д-р Надежда Трайчева Петкова. 2022-05-31
ОБЯВЕНАТА ВТОРА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:

- Конкурсен изпит по специалността:
21.06.2022 г. от 9.00 часа в зала 222/блок 3 на УХТ – Пловдив;

- Конкурсен изпит по чужд език:
22.06.2022 г. от 9.00 часа в зала 208/блок 2 на УХТ – Пловдив.

Отдел Учебен
2022-04-20
На 11.05.2022 г. (сряда) от 14:00 часа в зала „Хоризонт“ на Университета по хранителни технологии – Пловдив ще се проведе открито заседание на Научното жури по процедурата за публична защита на дисертационен труд от Елена Сашева Мечева на тема: „Уеб-платформа за анализ на данни итехнологични режими за храни с продължителен срок на съхранение“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в:
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: „Автоматизация на производството"
Научни ръководители: доц. д-р инж. Христо Петков Динков и Гл. ас. д-р инж. Стоянка Николова Маджарова
2022-04-18
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
съгласно чл. 75 от ПРАСУХТ
П У Б Л И Ч Н А Л Е К Ц И Я
на тема „Функционални млечни продукти“
на доц. д-р Михаела Иванова
на 13. 04. 2022 г. от 10,30 часа в сем. зала 225, бл.3
2022-04-05
На 01.04.2022 г. (петък) от 10:00 часа в зала „Хоризонт“ на Университета по хранителни технологии – Пловдив и/или on-line във виртуална стая с линк: https://vc.uft-plovdiv.bg/IPU ще се проведе открито заседание на научното жури по процедурата за публична защита на дисертационен труд от Димитър Дончев Тенев на тема: „Диагностика на финансовата устойчивост на предприятия от хранително-вкусовата промишленост“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“.
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: „Икономика и управление“ (хранителна индустрия)
Научен ръководител: доц. д-р Петя Георгиева Йорданова – Динова
2022-03-16
На 25.03.2022 г. (петък) от 13:00 часа в зала "Хоризонт" на Университета по хранителни технологии ще се проведе открито заседание на научното жури по процедурата за публична защита на дисертационен труд от проф. д-р Жечко Панайотов Димитров на тема: "Аналитична платформа за оценка здравословните свойства на млечнокисели и бифидобактерии" за присъждане на научната степен „Доктор на науките“.
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление 5.12. Хранителни технологии
Научна специалност: „Анализ и контрол на хранителните продукти“
Председател на научното жури: акад. проф. Атанас Иванов Павлов, д.т.н.
2022-03-09
На 01.04.2022 г. (петък) от 13:00 часа във виртуална стая с линк https://meet.google.com/ifm-didr-ucw и/или присъствено в зала 179/бл.1 на УХТ ще се проведе второто, открито заседание на Научното жури по процедурата за публична защита на дисертационен труд от Пенко Колев Папазов на тема: "Изследване химичния състав, биологичната активност и модели на сушене на ядливи гъби Morshella esculenta" за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“.
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.2. Химически науки
Докторска програма: „Органична химия“
Научни ръководители: проф. д.н.Пантелей Петров Денев и доц. д-р Лилко Каменов Доспотлиев
2022-03-09
УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2021/2022 год,. съгласно приложението в съответствие с решение на АС на УХТ, протокол № 22/21.12.2021 г. и решение № 437/2.06.2021 г. на Министерския съвет, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (ДВ бр. 14/18.02.2022 г.).
Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив:
1. Заявление за участие в конкурса (по образец);
2. Автобиография;
3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;
4. Документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ;
5. Медицинско свидетелство;
6. Удостоверение от психодиспансер;
7. Свидетелство за съдимост.
В срок до 18.04.2022 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ - Пловдив, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив;
Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 819
Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ - Пловдив за учебната 2021-2022 година по: Научна област (НО), Професионално направление (ПН), Докторска програма (ДП) и Форма на обучение (ФО):
*НО- 5.Технически науки; ПН- 5.4. Енергетика; ДП- Промишлена топлотехника; ФО- задочна - 1 брой;
*НО- 5.Технически науки; ПН- 5.11. Биотехнологии; ДП- Технология на биологично активните вещества; ФО- редовна - 1брой
*НО- 5.Технически науки; ПН- 5.12 Хранителни технологии; ДП- Технология на месото и рибата; ФО- задочна - 1 брой;
ДП- Технология на млякото и млечните продукти; ФО- редовна - 1брой;
ДП- Технология на плодовите и зеленчуковите консерви; ФО- редовна - 1 брой
2022-02-18
На 22.02.2022 г. (вторник) от 10:00 часа във виртуална стая в платформата Google Meet с линк https://meet.google.com/bvj-mjtq-xqi ще се проведе второто, открито заседание на Научното жури по процедурата за публична защита на дисертационен труд от магистър инженер Ивайла Даниелова Бажлекова на тема: "Изолиране, проучване и селекция на нови местни щамове дрожди за производство на червени вина от сорта Дорнфелдер" за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“.
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление 5.12. Хранителни технологии
Докторска програма: „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки“
Научен ръководител: доц. д-р Христо Спасов Спасов
2022-02-14
Публичната защита на дисертационен труд на тема "Фитохимичен състав и биологична активност на представители от род Physalis (сем. Solanaceae) и продукти, получени от тях" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" от Надежда Николаева Мазова ще се проведе на 18.02.2022 г. от 13.00 часа във виртуална стая https: meet.jit.si/prof.Perifanova-Nemskaandstudents27032020.
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление 5.12. Хранителни технологии
Докторска програма: „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати“
Научни ръководители: доц. д.н Венелина Тодорова Попова и проф. д.т.н. Албена Стоянова Стоянова
2022-01-25
Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за:

Главен асистент по:
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Физикохимия и колоидна химия) – един.
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Суровинознание на плодовете и зеленчуците; Хладилна технология на плодовете и зеленчуците) – един

Всички със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. Обявата е обнародвана в Държавен вестник брой 7 от 25.01.2022 г.

Документи се подават в Университет по хранителни технологии – Пловдив, бул. „Марица” №26, тел. 032 603 603.
2022-01-25
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
съгласно чл. 75 от ПРАСУХТ
П У Б Л И Ч Н А Л Е К Ц И Я
на тема „Алтернативните протеинови източници – перспективи за развитие“
на доц. д-р Десислава Влахова - Вангелова
на 23. 12. 2021 г. от 11,30 часа в сем. зала 222, бл.3
при условията на „зелен сертификат“!
2021-12-23
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
съгласно чл. 83, ал. 2 и чл. 75 от ПРАСУХТ
П У Б Л И Ч Н А Л Е К Ц И Я
на тема „Липидната пероксидация – предизвикателство и решения“
на проф. д-р Десислав Балев
на 23. 12. 2021 г. от 11,00 часа в сем. зала 222, бл.3
при условията на „зелен сертификат“!
2021-12-23
Второто заседание на научното жури по конкурс за „Професор“ в област на висшето образова-ние 5. Технически науки 5.12 Хранителни технологии (Микробиология на млякото и млечните продукти, Стартерни култури за млечни продукти), обявен от УХТ-Пловдив в Държавен вестник, бр. 64/03.08.2021 г., ще се състои на 14.12.2021 г. (вторник) от 10:30 часа по реда на чл.89а от ПРАСУХТ. 2021-12-06
Второто заседание на научното жури по конкурс за „Доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки 5.12 Хранителни технологии (Технология на млечните продукти, Безопасност и качество на млечните продукти), обявен от УХТ-Пловдив в Държавен вестник, бр. 64/03.08.2021 г., ще се състои на 14.12.2021 г. (вторник) от 12:00 часа по реда на чл.89а от ПРАСУХТ. 2021-12-06
а 22.12.2021 г. (четвъртък) от 10:00 часа, on-line във виртуална стая meet.google.com/ric-payb-yny ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Зорница Атанасова Казакова.
Тема на дисертационния труд: „Проучване на възможности за получаване на храни с очаквани здравословни претенции“
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление 5.12. Хранителни технологии
Докторска програма: „Технология на продуктите за обществено хранене“
Научен ръководител: доц. д-р Илиана Василева Милкова-Томова
2021-12-06
На 17.12.2021 г. (петък) от 10:00 часа, on-line във виртуална стая https://meet.jit.si/DobromirGenev ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Добромир Живков Генев.
Тема на дисертационния труд: „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОЦЕСНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕКСТРУДАТИ ОТ ОРИЗОВО БРАШНО И ТИКВА (Cucurbita maxima), ОБРАБОТЕНА ЧРЕЗ КОНВЕКТИВНО СУШЕНЕ “
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление 5.12. Хранителни технологии
Докторска програма: „Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите“
Научни ръководители: доц. д-р инж. Анна Желева Колева и доц. д-р инж. Мария Атанасова Душкова
2021-12-02
Второто заседание на научното жури по конкурс за „Професор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.4. Енергетика (Горивна техника и технологии; Проектиране на топлинни системи), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 64/03.08.2021 г., ще се състои на 10.12.2021 г. (петък) от 11:30 часа по реда на чл.89а от ПРАСУХТ. 2021-12-02
Второто заседание на научното жури по конкурс за „Професор“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Ензимни методи за анализ на храни), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 64/03.08.2021 г., ще се състои на 15.12.2021 г. (сряда) от 11:00 часа по реда на чл.89а от ПРАСУХТ. 2021-12-02
На 16.12.2021 г. (четвъртък) от 10:00 часа в сем. зала № 225/блок 3 на УХТ, при условие на зелен сертификат/валиден тест и спазване на противоепидемичните мерки, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Алексиос Теодорос Вардакас.
Тема на дисертационния труд: „Оползотворяване на странични продукти от агро-хранителната индустрия чрез приложения на полифеноли при преработката на плодове“
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление 5.12. Хранителни технологии
Докторска програма: „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“
Научни ръководители: доц. д.н. Кирил Михалев Михалев и доц. д-р Васил Тодоров Шиков
2021-12-01
Второто заседание на научното жури по конкурс за „професор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Синтез и анализ на алгоритми), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 64/03.08.2021 г., ще се проведе в електронна среда във виртуална зала https://meet.jit.si/KonkursiKST_UHT на 16.12.2021 г. от 11:00 ч. по реда на чл.89а от Правилника на УХТ за ПЗРАСРБ и Заповед № 834/20.10.2021 г. на Ректора на УХТ, Пловдив. 2021-11-29
КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г., съгласно заповед № 923/24.11.2021 г. на Ректора на УХТ ще се проведат на следните дати:
- Конкурсните изпити по докторски програми - на 07.12.2021 г. от 9.00 часа в аудитория "Хоризонт"/блок 2 на УХТ;
- Конкурсните изпити по чужд език - на 09.12.2021 г. от 9.00 часа в аудитория "Хоризонт"/блок 2 на УХТ.
Съгласно заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на здравния министър за осигуряване на безопасна среда, участниците в изпита трябва да представят валиден документ: „зелен сертификат“, отрицателен резултат от PСR тест (до 72 часа преди събитието) или бърз антигенен тест (до 48 часа преди събитието).
Кандидат-докторантите трябва да представят и документ за самоличност.
С цел спазване на противоепидемичните мерки на закрито се изисква задължително ползване на защитни маски за лице.
За да бъде спазен обявеният начален час на изпитите, кандидатите да са 30 минути, а председателите на изпитните комисии и член на всяка от тях - 10 минути по-рано от обявения час пред зала Хоризонт.
2021-11-24
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки 5.12 Хранителни технологии (Физични методи за анализ на храни, Механизъм и анализ на биологичната активност на хранителни системи), обявен в ДВ, бр. 64 от 03.08.2021 г.), ще се състои на 14.12.2021г (вторник) от 11:00 часа . Всички членове на НЖ ще участват в заседанието неприсъствено. Заседанието ще се проведе в електронна среда на електронен адрес (линк) на виртуалната стая https://meet.google.com/vse-huif-nif. 2021-11-23
На 10.12.2021 г. (петък) от 10:00 часа, on-line във виртуална стая https://meet.jit.si/Sopotenska ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Ивайла Стоянова Сопотенска.
Тема на дисертационния труд: „Разработване на безглутенови сладкарски бисквити и кексови изделия“
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление 5.12. Хранителни технологии
Докторска програма: „Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия“
Научен ръководител: доц. д-р Валентина Милкова Чонова
2021-11-23
На 15.12.2021 г. (сряда) от 11:00 часа, on-line във виртуална стая https://vc.uft-plovdiv.bg/IPU ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Филип Христов Христов
Тема на дисертационния труд: „Дигитален маркетинг на фирмите от хранителната индустрия“
Област на висше образование: 3. Икономика
Професионално направление 3.8. Социални, стапански и правни науки
Докторска програма: „Икономика и управление (хранителна индустрия)“
Научни ръководители: проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева и доц д-р Тони Богданова Михова
2021-11-23
На 19.11.2021 г. (петък) от 11:00 часа в зала Хоризонт, бл. 2 на УХТ и on-line във виртуална стая https://meet.jit.si/Department ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Ивайло Радостинов Минчев.
Тема на дисертационния труд: „Възможности за приложение на водорасли в храни“
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление 5.12. Хранителни технологии
Докторска програма: „Технология на продуктите за обществено хранене“
Научен ръководител: доц. д-р Илиана Василева Милкова-Томова
2021-11-04
О Б Я В А
Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за:
Професори по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Ензимни методи за анализ на храни) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Микробиология на млякото и млечните продукти, Стартерни култури за млечни продукти) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Синтез и анализ на алгоритми) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.4. Енергетика (Горивна техника и технологии, Проектиране на топлинни системи) – един;
Доценти по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Физични методи за анализ на храни, Механизъм и анализ на биологичната активност на хранителни системи) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на млечните продукти, Безопасност и качество на млечните продукти) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Машини и апарати за механична и хидравлична обработка II) – един;
Главен асистент по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии (Микробиология, Криобиология) – един.
Всички със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник.
Обявата е обнародвана в Държавен вестник брой 64 от 03.08.2021 г.
Документи се подават в Университет по хранителни технологии – Пловдив, бул. „Марица” №26, тел. 032 603 603.
2021-08-03
ОБЯВА
Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2021/2022 год,. съгласно приложението в съответствие с решение на АС на УХТ, протокол № 16/26.03.2021 г. и решение № 437/2.06.2021 г. на Министерския съвет, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.
Кандидатите подават следните документи до Ректора на УХТ - Пловдив:
1. заявление за участие в конкурса (по образец);
2. автобиография;
3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;
4. документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ;
5. медицинско свидетелство;
6. удостоверение от психодиспансер;
7. свидетелство за съдимост.
В срок до 04.10.2021 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ - Пловдив, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив;
Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 819.
Приложение:
Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2021-2022 година по:
Шифър/ Области на висше образование/ Професионални направления/ Докторски програми (форма на обучение - редовна, задочна)

3 Социални, стопански и правни
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) - 2 бр. (редовно обучение);
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството - 1 бр. (редовно обучение);
5.4. Енергетика
Промишлена топлотехника - 1 бр. (задочно обучение);
5.11 Биотехнологии
Технология на биологично активните вещества - 1 бр. (редовно обучение);
5.12 Хранителни технологии
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати - 1 бр. (редовно обучение);
Технология на месото и рибата - 1 бр. (задочно обучение);
Технология на млякото и млечните продукти - 1 бр. (редовно обучение);
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви - 1 бр. (редовно обучение);
Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия - 1 бр. (редовно обучение);
Технология на продуктите за обществено хранене - 1 бр. (редовно обучение);
Анализ и контрол на хранителни продукти - 1 бр. (редовно обучение);
2021-07-27
На 20.07.2021 г. (вторник) от 10:30 часа в зала Хоризонт, бл. 2 на УХТ ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Ирина Ангелова Кръстева.
Тема на дисертационния труд: „Иновационната активност – фактор за повишаване на ефективността на предприятията от млекопреработващата промишленост“
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление 3.8. Икономика
Докторска програма: „Икономика и управление (хранителна индустрия)“
Научни ръководители: проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева и доц. д-р Снежинка Константинова Стоянова
2021-07-02
Второто заседание на научно жури, определено със Заповед
№337/28.04.2021 г., по конкурс за заемане на академичната длъжност
„Доцент“ по 5. Технически науки, 5.12. Хранителни технологии
(Ветеринарно-санитарен контрол на хранителни суровини и продукти;
Функционални храни и здравословно хранене), обявен от УХТ-Пловдив в
Държавен вестник бр. 20/09.03.2021 г., ще се проведе на 30.06.2021 г.
от 11,00 часа в лаб. 219 на бл. 1 на УХТ.
2021-06-18
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки 5.12 Хранителни технологии (Суровинознание на млякото, Функционални млечни продукти), обявен от УХТ – Пловдив в Държавен вестник, бр. 20/09.03.2021 г., ще се състои на 24.06.2021 г. (четвъртък) от 13:30 ч. в зала „Хоризонт“ бл.2 на УХТ – Пловдив. 2021-06-18
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки 5.11. Биотехнологии (Биохимия и микробиология на функционалните храни, Молекулярна биология), обявен от УХТ – Пловдив в Държавен вестник, бр. 20/09.03.2021 г., ще се състои на 01.07.2021 г. (четвъртък) от 12:00 часа в зала № 250, блок 1 на УХТ – Пловдив. 2021-06-17
Второто заседание на научно жури, определено със Заповед
№338/28.04.2021 г., по конкурс за заемане на академичната длъжност
„Доцент“ по 5. Технически науки, 5.12. Хранителни технологии
(Микробиология на виното и пивото; Технология на напитките), обявен от
УХТ-Пловдив в Държавен вестник бр. 20/09.03.2021 г., ще се проведе на
28.06.2021 г. от 11,30 часа по реда на Заповед № 476/16.06.2021 г. в
аудитория „Хоризонт“/бл. 2 на УХТ и дистанционно в електронна среда.
2021-06-16
Второто заседание на научното жури по конкурс за „професор“ в област на висшето образование 5. Технически науки 5.12 Хранителни технологии (Технология на птичето месо и яйцата, Функционални месни и рибни продукти), обявен от УХТ – Пловдив в Държавен вестник, бр. 20/09.03.2021 г., ще се състои на 23.06.2021 г. (сряда) от 11:00 ч. в зала 312, бл.3 на УХТ – Пловдив. 2021-06-14
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки 5.12 Хранителни технологии (Технология на рибата и рибните продукти, Технология на нетрадиционни месни, пчелни продукти и аквакултури), обявен от УХТ – Пловдив в Държавен вестник, бр. 20/09.03.2021 г., ще се състои на 23.06.2021 г. (сряда) от 13:00 ч. в зала 312, бл.3 на УХТ – Пловдив. 2021-06-14
На 06.07.2021 г. (вторник) от 10:00 часа в зала 100, бл. 2 на УХТ ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг. Даниел Божидаров Христозов.
Тема на дисертационния труд: „Виртуална система за енергийна ефективност“
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Докторска програма: „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
Научни ръководители: проф. д-р Недялко Тодоров Катранджиев; доц. д-р Борислав Христов Миленков
2021-06-11
На 06.07.2021 г. (вторник) от 11:00 часа в зала 100, бл. 2 на УХТ ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг. Николай Ненков Карнобатев
Тема на дисертационния труд: „Усъвършенстване на методите за събиране на слънчева енергия“
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Докторска програма: „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
Научен ръководител: проф. д-р Недялко Тодоров Катранджиев
2021-06-11
Второто заседание на научното жури по процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научни специалности Икономика, Организация на индустриалното производство, Пазарно поведение на индустриалното предприятие, съгласно заповед № 340 от 28.02.2021 г. ще се проведе на 24.06.2021 г. от 11ч. в зала Хоризонт. 2021-06-10
Второто заседание на научното жури по конкурс за „професор“ в област на висшето образование 5. Технически науки 5.12 Хранителни технологии (Технология на сиренето, Иновации в технологиите и техниката при производство на млечни продукти), обявен от УХТ – Пловдив в Държавен вестник, бр. 20/09.03.2021 г., ще се състои на 24.06.2021 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в зала 306 бл.3 на УХТ – Пловдив. 2021-06-07
ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ
НА ТЕМА:„ФРУКТАНИ В ХРАНИ – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, МОДИФИКАЦИЯ И ЗНАЧЕНИЕ“
Лектор: доц. д-р инж. Надежда Трайчева Петкова
Лекцията ще се проведе присъствено на 04.06.2021 г. от 10 часа в аула 202/бл.2 на Университета по хранителни технологии и on-line във виртуална стая: https://meet.jit.si/Food_Chem_N_Petkovа
2021-05-27
На 04.06.2021 г. (петък) от 8:30 ч. в зала 207, бл. 3 на УХТ ще бъде изнесена публична лекция на тема „Продукти от растителен произход – значение в ежедневната диета“.
Лектор ще бъде доц. д-р Анета Попова.
2021-05-27
ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:
- Конкурсен изпит по специалността:
08.06.2021 г. от 9.00 часа в Аудитория "Хоризонт"/блок 2 на УХТ – Пловдив;
- Конкурсен изпит по чужд език:
09.06.2021 г. от 9.00 часа в Аудитория "Хоризонт"/блок 2 на УХТ – Пловдив.
За да бъде спазен обявеният начален час на изпитите, кандидатите да са 30 минути, а изпитните комисии 10 минути по-рано от обявения час пред посочената зала.

Отдел Учебен
2021-05-20
На 21.05.2021 г. (петък) от 10 ч. в зала „Хоризонт“, бл. 2 на УХТ ще бъде изнесена публична лекция
на тема „Съвременни управленски практики в бизнес организациите“.
Лектор ще бъде доц. д-р Венета Марковска.
2021-05-12
Второто заседание на научното жури по конкурс за „професор“ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика (Финанси, Предприемачество, Планиране и контрол), обявен от УХТ – Пловдив в Държавен вестник, бр. 105/11.12.2020 г., ще се състои на 04.06.2021 г. (петък) от 11:00 ч. в зала „Хоризонт“, бл. 2 на УХТ – Пловдив и във виртуалната зала: https://meet.jit.si/ExtendedFacultyCouncil по реда на чл. 89а от Правилника на УХТ за ПЗРАСРБ. 2021-05-11
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 3.8. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика ( Теория на пазарното стопанство, Икономически теории, Управление на проекти), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 105/11.12.2020 г., ще се състои на 28.05.2021 г. (петък) от 12:00 часа в зала Хоризонт на блок 2 на УХТ, Пловдив и във виртуална зала https://meet.jit.si/ExtendedFacultyCouncil по реда на чл.89а от Правилника на УХТ за ПЗРАСРБ. 2021-04-29
На 14.05.2021 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Хоризонт“, бл. 2 на УХТ и on-line във виртуална стая https://meet.jit.si/ExtendedFacultyCouncil ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг. Магдалена Дамянова-Бакърджиева.
Тема на дисертационния труд: „Възможности за прилагане на реинженеринговите концепции в предприятия от хлебната промишленост“
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление 3.8. Икономика
Докторска програма: „Икономика и управление“ (Хранителна индустрия)
Научен ръководител: проф. д-р Валентина Николова-Алексиева
2021-04-28
На 13.05.2021 г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала „Хоризонт“, бл. 2 на УХТ и on-line във виртуална стая https://meet.jit.si/OYnaRestorantes ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг. Албена Бисерова Пържанова.
Тема на дисертационния труд: „Възможности за използване на извлеци от традиционни суровини в кулинарната технология“
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление 5.12. Хранителни технологии
Докторска програма: „Технология на продуктите за обществено хранене
Научни ръководители: 1. Доц. д-р инж. Снежана Димитрова Иванова
2. Гл. ас. д-р Ивелина Николаева Василева
2021-04-28
На 23.04.2021 г. от 10 ч. ще бъде изнесена публична лекция на тема „Уеб базирани платформи и системи – сигурност и оптимизация“. Лектор ще бъде проф. д-р инж. Недялко Катранджиев. Моля, желаещите да се регистрират да изпратят име и имейл адрес до ned_uht@abv.bg. 2021-04-14
На 24.03.2021 г. (сряда) от 14:00 часа on-line във виртуална стая https://meet.jit.si/KC_RUNS_Nikoleta ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг. инж.Николета Стоянова Янчева.

Тема на дисертационния труд: „Получаване и приложение на биологично активни вещества от странични продукти на розово-маслената индустрия".

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика;
Професионално направление 4.2. Химически науки,
Докторска програма: „Органична химия“.

Научен ръководител: Доц. д-р Антон Минчев Славов
.
2021-03-01
О Б Я В А

Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020-2021 г. съгласно приложението в съответствие с Решение № 332/14.05.2020 г. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 11/09.12.2020 г., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (ДВ бр. 10/05.02.2021 г. ).
Кандидатите подават следните документи до Ректора на УХТ - Пловдив:
1. Заявление за участие в конкурса (по образец);
2. Автобиография;
3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;
4. Документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ;
5. Медицинско свидетелство;
6. Удостоверение от психодиспансер;
7. Свидетелство за съдимост.
В срок до 06.04.2021 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ - Пловдив, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив;
Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 819
Приложение

Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2020-2021 г.

Шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия - 1 бр.
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост - 1 бр.
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи - 1 бр.
5.11 Биотехнологии
Технология на биологично активните вещества - 2 бр.
5.12 Хранителни технологии
Технология на алкохолните и безалкохолните напитки - 1 бр.
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви - 1бр.
2021-02-05
На 26.11.2020 г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала 222, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от инж. Марин Георгиев Георгиев.

Тема на дисертационния труд: „Влияние на технологичните параметри върху метаболитния профил на млечно кисели бактерии".

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.11. Биотехнологии;
Докторска програма: Технология на биологично активните вещества;
Катедра: Биотехнология
Научни ръководители: 1. Проф. дтн инж. Алберт Иванов Кръстанов; 2. Акад. дтн инж. Мария Ангелова Балтаджиева
2020-11-25
КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г., съгласно заповед № 853/18.11.2020 г. на Ректора на УХТ ще се проведат на следните дати:

- Конкурсните изпити по докторски програми - на 01.12.2020 г. от 9.00 часа в:
- Аудитория "Хоризонт"/блок 2 на УХТ – изпити по докторски програми "Икономика и управление (хранителна индустрия)"; "Технология на продуктите за обществено хранене"; "Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост"; "Промишлена топлотехника"; "Технология на алкохолните и безалкохолните напитки"; "Анализ и контрол на хранителните продукти".
- Семинарна зала 222/блок 3 на УХТ – изпити подокторски програми "Органична химия"; "Неорганична химия"; "Технология на биологично активните вещества"; "Технология на животинските и растителните мазнини, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните продукти"; "Технология на млякото и млечните продукти"; "Технология на плодовите и зеленчуковите консерви"; "Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия".

- Конкурсните изпити по чужд език - на 02.12.2020 г. от 9.00 часа в:
- Аудитория "Хоризонт"/блок 2 на УХТ - изпит по английски език;
- Зала 208/блок 2 на УХТ - изпит по френски и руски език език.

Отдел Учебен
2020-11-18
На 27.11.2020 г. (петък) от 11:30 часа в зала 222, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от инж. Марин Георгиев Георгиев.

Тема на дисертационния труд: „Влияние на технологичните параметри върху метаболитния профил на млечно кисели бактерии".

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.11. Биотехнологии;
Докторска програма: Технология на биологично активните вещества;
Катедра: Биотехнология
Научни ръководители: 1. Проф. дтн инж. Алберт Иванов Кръстанов; 2. Акад. дтн инж. Мария Ангелова Балтаджиева
2020-11-06
Открита защита на дисертационен труд (второ заседание на научното жури) за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от инж. Красимир Пенев Иванов ще се състои 23.11.2020 г. от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии.

Тема на дисертационния труд: „Анализ и обследване на енергийната ефективност на технологични процеси в промишлени системи".

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.4. Енергетика;
Докторска програма: Промишлена топлотехника;
Катедра: Промишлена топлотехника;
Научен ръководител: Доц. д.н. инж. Станислава Цанкова Ташева
2020-11-04
Второто заседание на научното жури по конкурс за „професор“ в област на висшето образование 3.8. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика (Икономика на ПХВП, Бизнес предприемачество, Цени и ценообразуване), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 23/14.03.2020 г., ще се състои на 27.10.2020 г. (вторник) от 11:30 часа в зала Хоризонт на блок 2 на УХТ, Пловдив и във виртуална зала https://meet.jit.si/ExtendedFacultyCouncil по реда на чл.89а от Правилника на УХТ за ПЗРАСРБ и заповед №316/20.05.2020 г на Ректора на УХТ-Пловдив. 2020-10-02
Второто заседание на научното жури по конкурс за „професор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Програмиране в Интернет среда), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 23/14.03.2020 г., ще се състои на 13.10.2020 г. (вторник) от 11:00 часа в зала Хоризонт на блок 2 на УХТ, Пловдив и във виртуална зала https://meet.jit.si/KonkursiKST_UHT по реда на чл.89а от Правилника на УХТ за ПЗРАСРБ и заповед №316/20.05.2020 г на Ректора на УХТ-Пловдив. 2020-09-28
На 05.10.2020 г. (понеделник) от 13:30 часа в зала 312, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от инж. Даниела Георгиева Митрева.

Тема на дисертационния труд: „Характеризиране и подобряване на качеството и безопасността на сурово-сушен месен продукт "Еленски бут".

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Технология на месните и рибните продукти;
Катедра: Технология на месото и рибата
Научни ръководители: 1. проф. д-р инж. Катя Вълкова Йоргова; 2. гл. ас. д-р Диляна Николаева Градинарска
2020-09-24
На 02.09.2020 г. (сряда) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от инж. Мирослав Георгиев Гинев.

Тема на дисертационния труд: „Изследване и оптимизиране процесите на периодична дестилация за производство на дестилати"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Технология на алкохолните и безалкохолните напитки;
Катедра: Технология на виното и пивото
Научен ръководител: доц. д-р инж. Панко Събчев Митев
2020-08-17
ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:
- Конкурсен изпит по специалността:
08.09.2020 г. от 9.00 часа в с.з. 354/блок 1 на УХТ – Пловдив;
- Конкурсен изпит по чужд език:
09.09.2020 г. от 9.00 часа в с.з. 209/блок 2 на УХТ – Пловдив.

Отдел Учебен
2020-08-17
О Б Я В А

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ, обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 год,. съгласно приложението в съответствие с решение на АС на УХТ, протокол № 4/06.03.2020 г. и решение № 332/14.05.2020 г. на Министерския съвет, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив: 1. заявление за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея; 4. документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6. удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство за съдимост. В срок до 02.10.2020 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив; Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 809.

Приложение:
Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2020-2021 г.:
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) - 2 бр. редовна форма на обучение;

4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия - 3 бр. редовна форма на обучение;
Неорганична химия - 1 бр. редовна форма на обучение;

5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост - 3бр. редовна форма на обучение
5.3 Комуникационна и компютърна техника;
Компютърни системи, комплекси и мрежи - 1 бр. редовна форма на обучение;
5.4 Енергетика
Промишлена топлотехника - 2 бр. редовна форма на обучение;
5.11 Биотехнологии
Технология на биологично активните вещества - 3 бр. редовна форма на обучение;
5.12 Хранителни технологии
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати - 2 бр. редовна форма на обучение;
Технология на алкохолните и безалкохолните напитки - 1 бр. редовна форма на обучение и
1 бр. задочна форма на обучение;
Технология на млякото и млечните продукти - 1 бр. редовна форма на обучение;
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви -1 бр. редовна форма на обучение;
Технология на продуктите за обществено хранене - 1 бр. редовна форма на обучение
Анализ и контрол на хранителните продукти - 1 бр. редовна форма на обучение;
Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия - 1 бр. редовна форма на обучение
2020-07-31
На 17.07.2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии и във виртуална стая с линк: https://vc.uft-plovdiv.bg/AtTuntova, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Атанаска Иванова Тунтова.

Тема на дисертационния труд: „Състояние и тенденции при използване на минералните води в хранителната индустрия "

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;
Професионално направление: 3.8 Икономика;
Докторска програма: Икономика и управление (хранителна индустрия);
Катедра: Икономика на хранителната индустрия
Научен ръководител: доц. д-р Атанаска Михаилова Тенева
2020-06-29
О Б Я В А

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019-2020 г. съгласно приложението в съответствие с Решение № 241/25.04.2019 г. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 2/31.01.2020 г., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.
Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив: 1. заявление за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея; 4. документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6. удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство за съдимост.
Предвид наложеното извънредно положение и съгласно § 24; § 13 от Преходни и заключителни разпоредби, съответно от ЗМДВИП и ЗИДЗЗ, срокът за подаване на документи се удължава с 2 месеца и 7 дни, считано до 06.07.2020 г. Посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив; Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 809.
Приложение:
Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2019-2020 година в:

3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) - 1 бр. редовна форма на обучение

5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството - 1 бр. редовна форма на обучение
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи - 1 бр. задочна форма на обучение
2020-06-04
На 04.06.2020 г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии и във виртуална стая с линк: https://meet.jit.si/IVANPETELKOV, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг.-инж. Иван Костадинов Петелков.

Тема на дисертационния труд: "Проучване на възможности за получаване на нискоалкохолни и безалкохолни напитки от пивна мъст"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Технология на алкохолните и безалкохолните напитки;
Катедра: Технология на виното и пивото
Научен ръководител: Доц. д.н. Георги Атанасов Костов
2020-06-03
На 16.06.2020 г. (вторник) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Гергана Веселинова - Георгиева.

Тема на дисертационния труд: "КОРПОРАТИВЕН РАСТЕЖ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ "

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;
Професионално направление: 3.8. Икономика;
Докторска програма: Икономика и управление (хранителна индустрия);
Катедра: Индустриален бизнес и предприемачество
Научен ръководител: Доц. д-р Снежинка Константинова Стоянова
2020-06-01
На 10.06.2020 г. (сряда) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг.-инж. Христо Рангелов Калайджиев.

Тема на дисертационния труд: "Получаване и характеристика на протеинови препарати от индустриален рапичен шрот"

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика;
Професионално направление: 4.2. Химически науки;
Докторска програма: Биохимия;
Катедра: Биохимия и молекулярна биология
Научен ръководител: Доц. д-р Весела Иванова Чалова - Жекова
2020-05-29
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност “Икономика и управление“ (Управление на индустриалното предприятие, Управление на човешките ресурси), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 99/17.12.2019 г., ще се състои на 12.06.2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2. 2020-05-22
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование по 4. Природни науки, математика и информатика, научно направление: 4.2. Химически науки (Обща хранителна химия, Химия на хранителния вкус, Химия и структура на въглехидратите), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 99/17.12.2019 г., ще се състои на 29.05.2020 г. (петък) от 10:00 часа в зала 402, блок 1 2020-05-22
На 04.06.2020 г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг.-инж. Иван Костадинов Петелков.

Тема на дисертационния труд: "Проучване на възможности за получаване на нискоалкохолни и безалкохолни напитки от пивна мъст"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Технология на алкохолните и безалкохолните напитки;
Катедра: Технология на виното и пивото
Научен ръководител: Доц. д.н. Георги Атанасов Костов
2020-05-21
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информационни системи за управление в бизнеса), обявен в Държавен вестник, бр. 99 от 17.12.2019 г., ще се състои на 3.06.2020 г. (сряда) от 13:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2. 2020-05-18
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология („Специализиран превод и терминообразуване в туризма”), обявен в Държавен вестник, бр. 99 от 17.12.2019 г., ще се състои на 3.06.2020 г. (сряда) от 10:30 часа в зала „Хоризонт", блок 2. 2020-05-18
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност “Икономика и управление“ (Основи на управлението, Микроикономика), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 99/17.12.2019 г., ще се състои на 08.06.2020 г. от 10:30 часа в зала "Хоризонт", блок 2. 2020-05-18
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Основи на кулинарната технология, Хранене при нарушение на физическото или психическото здраве), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 99/17.12.2019 г., ще се състои на 29.05.2020 г. от 15:30 часа в зала 203, блок 3. 2020-05-18
"Второто заседание на научното жури по конкурс за „професор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни Технологии (Специални технологии при производството на напитки; Оптимизиране на технологични и енергийни процеси при производството на напитки), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 99/17.12.2019 г., ще се състои на 02.06.2020 г. (вторник) от 10:30 часа по реда на чл.89а от Правилника на УХТ за ПЗРАСРБ и заповед №316/20.05.2020 г на Ректора на УХТ-Пловдив." 2020-05-15
Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за:
Професор по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Програмиране в интернет среда) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Бизнес предприемачество, Цени и ценообразуване, Икономика на предприятието в ХВП) – един;
Главен асистент по област на висше образование 5. Технически науки 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Обектно ориентирано програмиране, Компютърни мрежи) – един.

Всички със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. Обявата е обнародвана в Държавен вестник- брой 23 от 14.03.2020 г.
Документи се подават в Университет по хранителни технологии – Пловдив, бул. „Марица” №26, тел. 032 603 603
2020-03-14
На 24.03.2020 г. (вторник) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Гергана Цветанова Веселинова - Георгиева.

Тема на дисертационния труд: "Корпоративен растеж в хранителната промишленост"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;
Професионално направление: 3.8. Икономика;
Докторска програма: Икономика и управление (хранителна индустрия);
Катедра: Индустриален бизнес и предприемачество
Научен ръководител: Доц д-р Снежинка Константинова Стоянова
2020-03-11
О Б Я В А

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019-2020 г. съгласно приложението в съответствие с Решение № 241/25.04.2019 г. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 2/31.01.2020 г., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.
Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив: 1. заявление за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея; 4. документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6. удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство за съдимост.
В срок до 28.04.2020 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив; Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 809.

Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2019-2020 година:3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) - 1 бр. редовна форма на обучение

5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството - 1 бр. редовна форма на обучение
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи - 1 бр. задочна форма на обучение
2020-02-28
На 13.03.2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала 225, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Янна Любомирова Лазарова.

Тема на дисертационния труд: "Модифицирани въглеродни материали с приложение в амперометричния сензорен анализ"

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика;
Професионално направление: 4.2. Химически науки;
Докторска програма: Неорганична химия;
Катедра: Органична и неорганична химия
Научен ръководител: Доц д-р Тотка Михайлова Додевска
2020-02-28
На 06.03.2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала 222, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Теодора Георгиева Янева.

Тема на дисертационния труд: "Иновативни подходи за получаване на овесени функционални напитки"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.11. Биотехнологии;
Докторска програма: Технология на биологично активните вещества;
Катедра: Биотехнология

Научен ръководител: Проф. д-р Ангел Иванов Ангелов
2020-02-18
На 28.02.2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала 225, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Атанаска Василева Маркова.

Тема на дисертационния труд: "Влияние на режимите на хладилно съхранение върху качеството на кашкавал от краве мляко"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Хладилна технология на хранителните продукти;
Катедра: Консервиране и хладилна технология

Научен ръководител: Доц. дн Галин Йорданов Иванов
2020-02-17
На 21.02.2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала 354, блок 1 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Марияна Веселинова Ковачева

Тема на дисертационния труд: "Производствен и пазарен потенциал на преработени биологични храни в България"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;
Професионално направление: 3.8. Икономика;
Докторска програма: Икономика и управление (хранителна индустрия);
Катедра: Икономика на хранителната индустрия

Научен ръководител: Доц. д-р Татяна Петрова Панчева
2020-02-17
КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:
- Конкурсен изпит по специалността:
25.11.2019 г. от 9.00 часа в с.з. 300/блок 2 на УХТ – Пловдив;
- Конкурсен изпит по чужд език:
26.11.2019 г. от 9.00 часа в с.з. 300/блок 2 на УХТ – Пловдив.

Отдел Учебен
2019-09-30
На 02.10.2019г. (сряда) от 11:00 часа в сем. зала 225, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Ле Зуй Тханх.

Тема на дисертационния труд: "Изследване на специфичните качествени покозатели на млечнокисели продукти за Виетнам"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Технология на млякото и млечните продукти;
Катедра: „Технология на млякото и млечните продукти“

Научни ръководители:
1. Акад. проф. д.т.н. инж. Мария Ангелова Балтаджиева
2. Проф. д-р инж. Радка Вълкова Власева
2019-09-13
На 27.06.2019г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала 357, блок 1 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Наталия Олександровна Станкова

Тема на дисертационния труд: "Изследване на възможности за получаване на специални видове хляб
и хлебни изделия от замразено тесто"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Технология на хляба, хлебните и сладкарските продукти;
Катедра: „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти“

Научен ръководител:
1. Доц. д-р инж. Цветана Иванова Гогова
2019-06-13
С Ъ ОБ Щ Е Н И Е

На 27.06.2019г. (четвъртък) от 15:00 часа в зала „Хоризонт“, блок 2 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Ива Тодорова Бъчварова

Тема на дисертационния труд: "Реинженеринг на бизнес преговорите и на търговските операции на предприятията от хранителната индустрия"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;
Професионално направление: 3.8. Икономика;
Докторска програма: Икономика и управление (хранителна индустрия);
Катедра: „Индустриален бизнес и предприемачество“

Научни ръководители:
1. Проф. д.н. Божидар Иванов Хаджиев
2. Доц. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева
2019-06-13