Logo

Съобщения Дата
О Б Я В А
Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за:
Професори по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Ензимни методи за анализ на храни) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Микробиология на млякото и млечните продукти, Стартерни култури за млечни продукти) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Синтез и анализ на алгоритми) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.4. Енергетика (Горивна техника и технологии, Проектиране на топлинни системи) – един;
Доценти по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Физични методи за анализ на храни, Механизъм и анализ на биологичната активност на хранителни системи) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на млечните продукти, Безопасност и качество на млечните продукти) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Машини и апарати за механична и хидравлична обработка II) – един;
Главен асистент по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии (Микробиология, Криобиология) – един.
Всички със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник.
Обявата е обнародвана в Държавен вестник брой 64 от 03.08.2021 г.
Документи се подават в Университет по хранителни технологии – Пловдив, бул. „Марица” №26, тел. 032 603 603.
2021-08-03
ОБЯВА
Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2021/2022 год,. съгласно приложението в съответствие с решение на АС на УХТ, протокол № 16/26.03.2021 г. и решение № 437/2.06.2021 г. на Министерския съвет, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.
Кандидатите подават следните документи до Ректора на УХТ - Пловдив:
1. заявление за участие в конкурса (по образец);
2. автобиография;
3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;
4. документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ;
5. медицинско свидетелство;
6. удостоверение от психодиспансер;
7. свидетелство за съдимост.
В срок до 04.10.2021 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ - Пловдив, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив;
Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 819.
Приложение:
Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2021-2022 година по:
Шифър/ Области на висше образование/ Професионални направления/ Докторски програми (форма на обучение - редовна, задочна)

3 Социални, стопански и правни
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) - 2 бр. (редовно обучение);
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството - 1 бр. (редовно обучение);
5.4. Енергетика
Промишлена топлотехника - 1 бр. (задочно обучение);
5.11 Биотехнологии
Технология на биологично активните вещества - 1 бр. (редовно обучение);
5.12 Хранителни технологии
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати - 1 бр. (редовно обучение);
Технология на месото и рибата - 1 бр. (задочно обучение);
Технология на млякото и млечните продукти - 1 бр. (редовно обучение);
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви - 1 бр. (редовно обучение);
Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия - 1 бр. (редовно обучение);
Технология на продуктите за обществено хранене - 1 бр. (редовно обучение);
Анализ и контрол на хранителни продукти - 1 бр. (редовно обучение);
2021-07-27
На 20.07.2021 г. (вторник) от 10:30 часа в зала Хоризонт, бл. 2 на УХТ ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Ирина Ангелова Кръстева.
Тема на дисертационния труд: „Иновационната активност – фактор за повишаване на ефективността на предприятията от млекопреработващата промишленост“
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление 3.8. Икономика
Докторска програма: „Икономика и управление (хранителна индустрия)“
Научни ръководители: проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева и доц. д-р Снежинка Константинова Стоянова
2021-07-02
Второто заседание на научно жури, определено със Заповед
№337/28.04.2021 г., по конкурс за заемане на академичната длъжност
„Доцент“ по 5. Технически науки, 5.12. Хранителни технологии
(Ветеринарно-санитарен контрол на хранителни суровини и продукти;
Функционални храни и здравословно хранене), обявен от УХТ-Пловдив в
Държавен вестник бр. 20/09.03.2021 г., ще се проведе на 30.06.2021 г.
от 11,00 часа в лаб. 219 на бл. 1 на УХТ.
2021-06-18
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки 5.12 Хранителни технологии (Суровинознание на млякото, Функционални млечни продукти), обявен от УХТ – Пловдив в Държавен вестник, бр. 20/09.03.2021 г., ще се състои на 24.06.2021 г. (четвъртък) от 13:30 ч. в зала „Хоризонт“ бл.2 на УХТ – Пловдив. 2021-06-18
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки 5.11. Биотехнологии (Биохимия и микробиология на функционалните храни, Молекулярна биология), обявен от УХТ – Пловдив в Държавен вестник, бр. 20/09.03.2021 г., ще се състои на 01.07.2021 г. (четвъртък) от 12:00 часа в зала № 250, блок 1 на УХТ – Пловдив. 2021-06-17
Второто заседание на научно жури, определено със Заповед
№338/28.04.2021 г., по конкурс за заемане на академичната длъжност
„Доцент“ по 5. Технически науки, 5.12. Хранителни технологии
(Микробиология на виното и пивото; Технология на напитките), обявен от
УХТ-Пловдив в Държавен вестник бр. 20/09.03.2021 г., ще се проведе на
28.06.2021 г. от 11,30 часа по реда на Заповед № 476/16.06.2021 г. в
аудитория „Хоризонт“/бл. 2 на УХТ и дистанционно в електронна среда.
2021-06-16
Второто заседание на научното жури по конкурс за „професор“ в област на висшето образование 5. Технически науки 5.12 Хранителни технологии (Технология на птичето месо и яйцата, Функционални месни и рибни продукти), обявен от УХТ – Пловдив в Държавен вестник, бр. 20/09.03.2021 г., ще се състои на 23.06.2021 г. (сряда) от 11:00 ч. в зала 312, бл.3 на УХТ – Пловдив. 2021-06-14
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки 5.12 Хранителни технологии (Технология на рибата и рибните продукти, Технология на нетрадиционни месни, пчелни продукти и аквакултури), обявен от УХТ – Пловдив в Държавен вестник, бр. 20/09.03.2021 г., ще се състои на 23.06.2021 г. (сряда) от 13:00 ч. в зала 312, бл.3 на УХТ – Пловдив. 2021-06-14
На 06.07.2021 г. (вторник) от 10:00 часа в зала 100, бл. 2 на УХТ ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг. Даниел Божидаров Христозов.
Тема на дисертационния труд: „Виртуална система за енергийна ефективност“
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Докторска програма: „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
Научни ръководители: проф. д-р Недялко Тодоров Катранджиев; доц. д-р Борислав Христов Миленков
2021-06-11
На 06.07.2021 г. (вторник) от 11:00 часа в зала 100, бл. 2 на УХТ ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг. Николай Ненков Карнобатев
Тема на дисертационния труд: „Усъвършенстване на методите за събиране на слънчева енергия“
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Докторска програма: „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
Научен ръководител: проф. д-р Недялко Тодоров Катранджиев
2021-06-11
Второто заседание на научното жури по процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научни специалности Икономика, Организация на индустриалното производство, Пазарно поведение на индустриалното предприятие, съгласно заповед № 340 от 28.02.2021 г. ще се проведе на 24.06.2021 г. от 11ч. в зала Хоризонт. 2021-06-10
Второто заседание на научното жури по конкурс за „професор“ в област на висшето образование 5. Технически науки 5.12 Хранителни технологии (Технология на сиренето, Иновации в технологиите и техниката при производство на млечни продукти), обявен от УХТ – Пловдив в Държавен вестник, бр. 20/09.03.2021 г., ще се състои на 24.06.2021 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в зала 306 бл.3 на УХТ – Пловдив. 2021-06-07
ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ
НА ТЕМА:„ФРУКТАНИ В ХРАНИ – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, МОДИФИКАЦИЯ И ЗНАЧЕНИЕ“
Лектор: доц. д-р инж. Надежда Трайчева Петкова
Лекцията ще се проведе присъствено на 04.06.2021 г. от 10 часа в аула 202/бл.2 на Университета по хранителни технологии и on-line във виртуална стая: https://meet.jit.si/Food_Chem_N_Petkovа
2021-05-27
На 04.06.2021 г. (петък) от 8:30 ч. в зала 207, бл. 3 на УХТ ще бъде изнесена публична лекция на тема „Продукти от растителен произход – значение в ежедневната диета“.
Лектор ще бъде доц. д-р Анета Попова.
2021-05-27
ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:
- Конкурсен изпит по специалността:
08.06.2021 г. от 9.00 часа в Аудитория "Хоризонт"/блок 2 на УХТ – Пловдив;
- Конкурсен изпит по чужд език:
09.06.2021 г. от 9.00 часа в Аудитория "Хоризонт"/блок 2 на УХТ – Пловдив.
За да бъде спазен обявеният начален час на изпитите, кандидатите да са 30 минути, а изпитните комисии 10 минути по-рано от обявения час пред посочената зала.

Отдел Учебен
2021-05-20
На 21.05.2021 г. (петък) от 10 ч. в зала „Хоризонт“, бл. 2 на УХТ ще бъде изнесена публична лекция
на тема „Съвременни управленски практики в бизнес организациите“.
Лектор ще бъде доц. д-р Венета Марковска.
2021-05-12
Второто заседание на научното жури по конкурс за „професор“ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика (Финанси, Предприемачество, Планиране и контрол), обявен от УХТ – Пловдив в Държавен вестник, бр. 105/11.12.2020 г., ще се състои на 04.06.2021 г. (петък) от 11:00 ч. в зала „Хоризонт“, бл. 2 на УХТ – Пловдив и във виртуалната зала: https://meet.jit.si/ExtendedFacultyCouncil по реда на чл. 89а от Правилника на УХТ за ПЗРАСРБ. 2021-05-11
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 3.8. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика ( Теория на пазарното стопанство, Икономически теории, Управление на проекти), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 105/11.12.2020 г., ще се състои на 28.05.2021 г. (петък) от 12:00 часа в зала Хоризонт на блок 2 на УХТ, Пловдив и във виртуална зала https://meet.jit.si/ExtendedFacultyCouncil по реда на чл.89а от Правилника на УХТ за ПЗРАСРБ. 2021-04-29
На 14.05.2021 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Хоризонт“, бл. 2 на УХТ и on-line във виртуална стая https://meet.jit.si/ExtendedFacultyCouncil ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг. Магдалена Дамянова-Бакърджиева.
Тема на дисертационния труд: „Възможности за прилагане на реинженеринговите концепции в предприятия от хлебната промишленост“
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление 3.8. Икономика
Докторска програма: „Икономика и управление“ (Хранителна индустрия)
Научен ръководител: проф. д-р Валентина Николова-Алексиева
2021-04-28
На 13.05.2021 г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала „Хоризонт“, бл. 2 на УХТ и on-line във виртуална стая https://meet.jit.si/OYnaRestorantes ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг. Албена Бисерова Пържанова.
Тема на дисертационния труд: „Възможности за използване на извлеци от традиционни суровини в кулинарната технология“
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление 5.12. Хранителни технологии
Докторска програма: „Технология на продуктите за обществено хранене
Научни ръководители: 1. Доц. д-р инж. Снежана Димитрова Иванова
2. Гл. ас. д-р Ивелина Николаева Василева
2021-04-28
На 23.04.2021 г. от 10 ч. ще бъде изнесена публична лекция на тема „Уеб базирани платформи и системи – сигурност и оптимизация“. Лектор ще бъде проф. д-р инж. Недялко Катранджиев. Моля, желаещите да се регистрират да изпратят име и имейл адрес до ned_uht@abv.bg. 2021-04-14
На 24.03.2021 г. (сряда) от 14:00 часа on-line във виртуална стая https://meet.jit.si/KC_RUNS_Nikoleta ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг. инж.Николета Стоянова Янчева.

Тема на дисертационния труд: „Получаване и приложение на биологично активни вещества от странични продукти на розово-маслената индустрия".

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика;
Професионално направление 4.2. Химически науки,
Докторска програма: „Органична химия“.

Научен ръководител: Доц. д-р Антон Минчев Славов
.
2021-03-01
О Б Я В А

Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020-2021 г. съгласно приложението в съответствие с Решение № 332/14.05.2020 г. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 11/09.12.2020 г., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (ДВ бр. 10/05.02.2021 г. ).
Кандидатите подават следните документи до Ректора на УХТ - Пловдив:
1. Заявление за участие в конкурса (по образец);
2. Автобиография;
3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;
4. Документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ;
5. Медицинско свидетелство;
6. Удостоверение от психодиспансер;
7. Свидетелство за съдимост.
В срок до 06.04.2021 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ - Пловдив, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив;
Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 819
Приложение

Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2020-2021 г.

Шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия - 1 бр.
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост - 1 бр.
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи - 1 бр.
5.11 Биотехнологии
Технология на биологично активните вещества - 2 бр.
5.12 Хранителни технологии
Технология на алкохолните и безалкохолните напитки - 1 бр.
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви - 1бр.
2021-02-05
На 26.11.2020 г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала 222, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от инж. Марин Георгиев Георгиев.

Тема на дисертационния труд: „Влияние на технологичните параметри върху метаболитния профил на млечно кисели бактерии".

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.11. Биотехнологии;
Докторска програма: Технология на биологично активните вещества;
Катедра: Биотехнология
Научни ръководители: 1. Проф. дтн инж. Алберт Иванов Кръстанов; 2. Акад. дтн инж. Мария Ангелова Балтаджиева
2020-11-25
КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г., съгласно заповед № 853/18.11.2020 г. на Ректора на УХТ ще се проведат на следните дати:

- Конкурсните изпити по докторски програми - на 01.12.2020 г. от 9.00 часа в:
- Аудитория "Хоризонт"/блок 2 на УХТ – изпити по докторски програми "Икономика и управление (хранителна индустрия)"; "Технология на продуктите за обществено хранене"; "Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост"; "Промишлена топлотехника"; "Технология на алкохолните и безалкохолните напитки"; "Анализ и контрол на хранителните продукти".
- Семинарна зала 222/блок 3 на УХТ – изпити подокторски програми "Органична химия"; "Неорганична химия"; "Технология на биологично активните вещества"; "Технология на животинските и растителните мазнини, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните продукти"; "Технология на млякото и млечните продукти"; "Технология на плодовите и зеленчуковите консерви"; "Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия".

- Конкурсните изпити по чужд език - на 02.12.2020 г. от 9.00 часа в:
- Аудитория "Хоризонт"/блок 2 на УХТ - изпит по английски език;
- Зала 208/блок 2 на УХТ - изпит по френски и руски език език.

Отдел Учебен
2020-11-18
На 27.11.2020 г. (петък) от 11:30 часа в зала 222, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от инж. Марин Георгиев Георгиев.

Тема на дисертационния труд: „Влияние на технологичните параметри върху метаболитния профил на млечно кисели бактерии".

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.11. Биотехнологии;
Докторска програма: Технология на биологично активните вещества;
Катедра: Биотехнология
Научни ръководители: 1. Проф. дтн инж. Алберт Иванов Кръстанов; 2. Акад. дтн инж. Мария Ангелова Балтаджиева
2020-11-06
Открита защита на дисертационен труд (второ заседание на научното жури) за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от инж. Красимир Пенев Иванов ще се състои 23.11.2020 г. от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии.

Тема на дисертационния труд: „Анализ и обследване на енергийната ефективност на технологични процеси в промишлени системи".

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.4. Енергетика;
Докторска програма: Промишлена топлотехника;
Катедра: Промишлена топлотехника;
Научен ръководител: Доц. д.н. инж. Станислава Цанкова Ташева
2020-11-04
Второто заседание на научното жури по конкурс за „професор“ в област на висшето образование 3.8. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика (Икономика на ПХВП, Бизнес предприемачество, Цени и ценообразуване), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 23/14.03.2020 г., ще се състои на 27.10.2020 г. (вторник) от 11:30 часа в зала Хоризонт на блок 2 на УХТ, Пловдив и във виртуална зала https://meet.jit.si/ExtendedFacultyCouncil по реда на чл.89а от Правилника на УХТ за ПЗРАСРБ и заповед №316/20.05.2020 г на Ректора на УХТ-Пловдив. 2020-10-02
Второто заседание на научното жури по конкурс за „професор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Програмиране в Интернет среда), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 23/14.03.2020 г., ще се състои на 13.10.2020 г. (вторник) от 11:00 часа в зала Хоризонт на блок 2 на УХТ, Пловдив и във виртуална зала https://meet.jit.si/KonkursiKST_UHT по реда на чл.89а от Правилника на УХТ за ПЗРАСРБ и заповед №316/20.05.2020 г на Ректора на УХТ-Пловдив. 2020-09-28
На 05.10.2020 г. (понеделник) от 13:30 часа в зала 312, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от инж. Даниела Георгиева Митрева.

Тема на дисертационния труд: „Характеризиране и подобряване на качеството и безопасността на сурово-сушен месен продукт "Еленски бут".

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Технология на месните и рибните продукти;
Катедра: Технология на месото и рибата
Научни ръководители: 1. проф. д-р инж. Катя Вълкова Йоргова; 2. гл. ас. д-р Диляна Николаева Градинарска
2020-09-24
На 02.09.2020 г. (сряда) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от инж. Мирослав Георгиев Гинев.

Тема на дисертационния труд: „Изследване и оптимизиране процесите на периодична дестилация за производство на дестилати"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Технология на алкохолните и безалкохолните напитки;
Катедра: Технология на виното и пивото
Научен ръководител: доц. д-р инж. Панко Събчев Митев
2020-08-17
ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:
- Конкурсен изпит по специалността:
08.09.2020 г. от 9.00 часа в с.з. 354/блок 1 на УХТ – Пловдив;
- Конкурсен изпит по чужд език:
09.09.2020 г. от 9.00 часа в с.з. 209/блок 2 на УХТ – Пловдив.

Отдел Учебен
2020-08-17
О Б Я В А

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ, обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 год,. съгласно приложението в съответствие с решение на АС на УХТ, протокол № 4/06.03.2020 г. и решение № 332/14.05.2020 г. на Министерския съвет, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив: 1. заявление за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея; 4. документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6. удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство за съдимост. В срок до 02.10.2020 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив; Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 809.

Приложение:
Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2020-2021 г.:
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) - 2 бр. редовна форма на обучение;

4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия - 3 бр. редовна форма на обучение;
Неорганична химия - 1 бр. редовна форма на обучение;

5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост - 3бр. редовна форма на обучение
5.3 Комуникационна и компютърна техника;
Компютърни системи, комплекси и мрежи - 1 бр. редовна форма на обучение;
5.4 Енергетика
Промишлена топлотехника - 2 бр. редовна форма на обучение;
5.11 Биотехнологии
Технология на биологично активните вещества - 3 бр. редовна форма на обучение;
5.12 Хранителни технологии
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати - 2 бр. редовна форма на обучение;
Технология на алкохолните и безалкохолните напитки - 1 бр. редовна форма на обучение и
1 бр. задочна форма на обучение;
Технология на млякото и млечните продукти - 1 бр. редовна форма на обучение;
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви -1 бр. редовна форма на обучение;
Технология на продуктите за обществено хранене - 1 бр. редовна форма на обучение
Анализ и контрол на хранителните продукти - 1 бр. редовна форма на обучение;
Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия - 1 бр. редовна форма на обучение
2020-07-31
На 17.07.2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии и във виртуална стая с линк: https://vc.uft-plovdiv.bg/AtTuntova, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Атанаска Иванова Тунтова.

Тема на дисертационния труд: „Състояние и тенденции при използване на минералните води в хранителната индустрия "

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;
Професионално направление: 3.8 Икономика;
Докторска програма: Икономика и управление (хранителна индустрия);
Катедра: Икономика на хранителната индустрия
Научен ръководител: доц. д-р Атанаска Михаилова Тенева
2020-06-29
О Б Я В А

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019-2020 г. съгласно приложението в съответствие с Решение № 241/25.04.2019 г. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 2/31.01.2020 г., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.
Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив: 1. заявление за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея; 4. документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6. удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство за съдимост.
Предвид наложеното извънредно положение и съгласно § 24; § 13 от Преходни и заключителни разпоредби, съответно от ЗМДВИП и ЗИДЗЗ, срокът за подаване на документи се удължава с 2 месеца и 7 дни, считано до 06.07.2020 г. Посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив; Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 809.
Приложение:
Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2019-2020 година в:

3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) - 1 бр. редовна форма на обучение

5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството - 1 бр. редовна форма на обучение
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи - 1 бр. задочна форма на обучение
2020-06-04
На 04.06.2020 г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии и във виртуална стая с линк: https://meet.jit.si/IVANPETELKOV, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг.-инж. Иван Костадинов Петелков.

Тема на дисертационния труд: "Проучване на възможности за получаване на нискоалкохолни и безалкохолни напитки от пивна мъст"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Технология на алкохолните и безалкохолните напитки;
Катедра: Технология на виното и пивото
Научен ръководител: Доц. д.н. Георги Атанасов Костов
2020-06-03
На 16.06.2020 г. (вторник) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Гергана Веселинова - Георгиева.

Тема на дисертационния труд: "КОРПОРАТИВЕН РАСТЕЖ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ "

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;
Професионално направление: 3.8. Икономика;
Докторска програма: Икономика и управление (хранителна индустрия);
Катедра: Индустриален бизнес и предприемачество
Научен ръководител: Доц. д-р Снежинка Константинова Стоянова
2020-06-01
На 10.06.2020 г. (сряда) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг.-инж. Христо Рангелов Калайджиев.

Тема на дисертационния труд: "Получаване и характеристика на протеинови препарати от индустриален рапичен шрот"

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика;
Професионално направление: 4.2. Химически науки;
Докторска програма: Биохимия;
Катедра: Биохимия и молекулярна биология
Научен ръководител: Доц. д-р Весела Иванова Чалова - Жекова
2020-05-29
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност “Икономика и управление“ (Управление на индустриалното предприятие, Управление на човешките ресурси), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 99/17.12.2019 г., ще се състои на 12.06.2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2. 2020-05-22
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование по 4. Природни науки, математика и информатика, научно направление: 4.2. Химически науки (Обща хранителна химия, Химия на хранителния вкус, Химия и структура на въглехидратите), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 99/17.12.2019 г., ще се състои на 29.05.2020 г. (петък) от 10:00 часа в зала 402, блок 1 2020-05-22
На 04.06.2020 г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг.-инж. Иван Костадинов Петелков.

Тема на дисертационния труд: "Проучване на възможности за получаване на нискоалкохолни и безалкохолни напитки от пивна мъст"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Технология на алкохолните и безалкохолните напитки;
Катедра: Технология на виното и пивото
Научен ръководител: Доц. д.н. Георги Атанасов Костов
2020-05-21
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информационни системи за управление в бизнеса), обявен в Държавен вестник, бр. 99 от 17.12.2019 г., ще се състои на 3.06.2020 г. (сряда) от 13:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2. 2020-05-18
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология („Специализиран превод и терминообразуване в туризма”), обявен в Държавен вестник, бр. 99 от 17.12.2019 г., ще се състои на 3.06.2020 г. (сряда) от 10:30 часа в зала „Хоризонт", блок 2. 2020-05-18
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност “Икономика и управление“ (Основи на управлението, Микроикономика), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 99/17.12.2019 г., ще се състои на 08.06.2020 г. от 10:30 часа в зала "Хоризонт", блок 2. 2020-05-18
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Основи на кулинарната технология, Хранене при нарушение на физическото или психическото здраве), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 99/17.12.2019 г., ще се състои на 29.05.2020 г. от 15:30 часа в зала 203, блок 3. 2020-05-18
"Второто заседание на научното жури по конкурс за „професор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни Технологии (Специални технологии при производството на напитки; Оптимизиране на технологични и енергийни процеси при производството на напитки), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 99/17.12.2019 г., ще се състои на 02.06.2020 г. (вторник) от 10:30 часа по реда на чл.89а от Правилника на УХТ за ПЗРАСРБ и заповед №316/20.05.2020 г на Ректора на УХТ-Пловдив." 2020-05-15
Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за:
Професор по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Програмиране в интернет среда) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Бизнес предприемачество, Цени и ценообразуване, Икономика на предприятието в ХВП) – един;
Главен асистент по област на висше образование 5. Технически науки 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Обектно ориентирано програмиране, Компютърни мрежи) – един.

Всички със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. Обявата е обнародвана в Държавен вестник- брой 23 от 14.03.2020 г.
Документи се подават в Университет по хранителни технологии – Пловдив, бул. „Марица” №26, тел. 032 603 603
2020-03-14
На 24.03.2020 г. (вторник) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Гергана Цветанова Веселинова - Георгиева.

Тема на дисертационния труд: "Корпоративен растеж в хранителната промишленост"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;
Професионално направление: 3.8. Икономика;
Докторска програма: Икономика и управление (хранителна индустрия);
Катедра: Индустриален бизнес и предприемачество
Научен ръководител: Доц д-р Снежинка Константинова Стоянова
2020-03-11
О Б Я В А

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019-2020 г. съгласно приложението в съответствие с Решение № 241/25.04.2019 г. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 2/31.01.2020 г., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.
Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив: 1. заявление за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея; 4. документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6. удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство за съдимост.
В срок до 28.04.2020 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив; Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 809.

Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2019-2020 година:3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) - 1 бр. редовна форма на обучение

5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството - 1 бр. редовна форма на обучение
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи - 1 бр. задочна форма на обучение
2020-02-28
На 13.03.2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала 225, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Янна Любомирова Лазарова.

Тема на дисертационния труд: "Модифицирани въглеродни материали с приложение в амперометричния сензорен анализ"

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика;
Професионално направление: 4.2. Химически науки;
Докторска програма: Неорганична химия;
Катедра: Органична и неорганична химия
Научен ръководител: Доц д-р Тотка Михайлова Додевска
2020-02-28
На 06.03.2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала 222, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Теодора Георгиева Янева.

Тема на дисертационния труд: "Иновативни подходи за получаване на овесени функционални напитки"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.11. Биотехнологии;
Докторска програма: Технология на биологично активните вещества;
Катедра: Биотехнология

Научен ръководител: Проф. д-р Ангел Иванов Ангелов
2020-02-18
На 28.02.2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала 225, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Атанаска Василева Маркова.

Тема на дисертационния труд: "Влияние на режимите на хладилно съхранение върху качеството на кашкавал от краве мляко"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Хладилна технология на хранителните продукти;
Катедра: Консервиране и хладилна технология

Научен ръководител: Доц. дн Галин Йорданов Иванов
2020-02-17
На 21.02.2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала 354, блок 1 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Марияна Веселинова Ковачева

Тема на дисертационния труд: "Производствен и пазарен потенциал на преработени биологични храни в България"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;
Професионално направление: 3.8. Икономика;
Докторска програма: Икономика и управление (хранителна индустрия);
Катедра: Икономика на хранителната индустрия

Научен ръководител: Доц. д-р Татяна Петрова Панчева
2020-02-17
КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:
- Конкурсен изпит по специалността:
25.11.2019 г. от 9.00 часа в с.з. 300/блок 2 на УХТ – Пловдив;
- Конкурсен изпит по чужд език:
26.11.2019 г. от 9.00 часа в с.з. 300/блок 2 на УХТ – Пловдив.

Отдел Учебен
2019-09-30
На 02.10.2019г. (сряда) от 11:00 часа в сем. зала 225, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Ле Зуй Тханх.

Тема на дисертационния труд: "Изследване на специфичните качествени покозатели на млечнокисели продукти за Виетнам"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Технология на млякото и млечните продукти;
Катедра: „Технология на млякото и млечните продукти“

Научни ръководители:
1. Акад. проф. д.т.н. инж. Мария Ангелова Балтаджиева
2. Проф. д-р инж. Радка Вълкова Власева
2019-09-13
На 27.06.2019г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала 357, блок 1 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Наталия Олександровна Станкова

Тема на дисертационния труд: "Изследване на възможности за получаване на специални видове хляб
и хлебни изделия от замразено тесто"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Технология на хляба, хлебните и сладкарските продукти;
Катедра: „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти“

Научен ръководител:
1. Доц. д-р инж. Цветана Иванова Гогова
2019-06-13
С Ъ ОБ Щ Е Н И Е

На 27.06.2019г. (четвъртък) от 15:00 часа в зала „Хоризонт“, блок 2 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Ива Тодорова Бъчварова

Тема на дисертационния труд: "Реинженеринг на бизнес преговорите и на търговските операции на предприятията от хранителната индустрия"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;
Професионално направление: 3.8. Икономика;
Докторска програма: Икономика и управление (хранителна индустрия);
Катедра: „Индустриален бизнес и предприемачество“

Научни ръководители:
1. Проф. д.н. Божидар Иванов Хаджиев
2. Доц. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева
2019-06-13