Logo

Съобщения Дата
Второто заседание на научното жури по конкурс за „професор“ в област на висшето образование 3.8. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика (Икономика на ПХВП, Бизнес предприемачество, Цени и ценообразуване), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 23/14.03.2020 г., ще се състои на 27.10.2020 г. (вторник) от 11:30 часа в зала Хоризонт на блок 2 на УХТ, Пловдив и във виртуална зала https://meet.jit.si/ExtendedFacultyCouncil по реда на чл.89а от Правилника на УХТ за ПЗРАСРБ и заповед №316/20.05.2020 г на Ректора на УХТ-Пловдив. 2020-10-02
Второто заседание на научното жури по конкурс за „професор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Програмиране в Интернет среда), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 23/14.03.2020 г., ще се състои на 13.10.2020 г. (вторник) от 11:00 часа в зала Хоризонт на блок 2 на УХТ, Пловдив и във виртуална зала https://meet.jit.si/KonkursiKST_UHT по реда на чл.89а от Правилника на УХТ за ПЗРАСРБ и заповед №316/20.05.2020 г на Ректора на УХТ-Пловдив. 2020-09-28
На 05.10.2020 г. (понеделник) от 13:30 часа в зала 312, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от инж. Даниела Георгиева Митрева.

Тема на дисертационния труд: „Характеризиране и подобряване на качеството и безопасността на сурово-сушен месен продукт "Еленски бут".

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Технология на месните и рибните продукти;
Катедра: Технология на месото и рибата
Научни ръководители: 1. проф. д-р инж. Катя Вълкова Йоргова; 2. гл. ас. д-р Диляна Николаева Градинарска
2020-09-24
На 02.09.2020 г. (сряда) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от инж. Мирослав Георгиев Гинев.

Тема на дисертационния труд: „Изследване и оптимизиране процесите на периодична дестилация за производство на дестилати"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Технология на алкохолните и безалкохолните напитки;
Катедра: Технология на виното и пивото
Научен ръководител: доц. д-р инж. Панко Събчев Митев
2020-08-17
ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:
- Конкурсен изпит по специалността:
08.09.2020 г. от 9.00 часа в с.з. 354/блок 1 на УХТ – Пловдив;
- Конкурсен изпит по чужд език:
09.09.2020 г. от 9.00 часа в с.з. 209/блок 2 на УХТ – Пловдив.

Отдел Учебен
2020-08-17
О Б Я В А

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ, обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 год,. съгласно приложението в съответствие с решение на АС на УХТ, протокол № 4/06.03.2020 г. и решение № 332/14.05.2020 г. на Министерския съвет, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив: 1. заявление за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея; 4. документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6. удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство за съдимост. В срок до 02.10.2020 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив; Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 809.

Приложение:
Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2020-2021 г.:
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) - 2 бр. редовна форма на обучение;

4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия - 3 бр. редовна форма на обучение;
Неорганична химия - 1 бр. редовна форма на обучение;

5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост - 3бр. редовна форма на обучение
5.3 Комуникационна и компютърна техника;
Компютърни системи, комплекси и мрежи - 1 бр. редовна форма на обучение;
5.4 Енергетика
Промишлена топлотехника - 2 бр. редовна форма на обучение;
5.11 Биотехнологии
Технология на биологично активните вещества - 3 бр. редовна форма на обучение;
5.12 Хранителни технологии
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати - 2 бр. редовна форма на обучение;
Технология на алкохолните и безалкохолните напитки - 1 бр. редовна форма на обучение и
1 бр. задочна форма на обучение;
Технология на млякото и млечните продукти - 1 бр. редовна форма на обучение;
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви -1 бр. редовна форма на обучение;
Технология на продуктите за обществено хранене - 1 бр. редовна форма на обучение
Анализ и контрол на хранителните продукти - 1 бр. редовна форма на обучение;
Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия - 1 бр. редовна форма на обучение
2020-07-31
На 17.07.2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии и във виртуална стая с линк: https://vc.uft-plovdiv.bg/AtTuntova, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Атанаска Иванова Тунтова.

Тема на дисертационния труд: „Състояние и тенденции при използване на минералните води в хранителната индустрия "

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;
Професионално направление: 3.8 Икономика;
Докторска програма: Икономика и управление (хранителна индустрия);
Катедра: Икономика на хранителната индустрия
Научен ръководител: доц. д-р Атанаска Михаилова Тенева
2020-06-29
О Б Я В А

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019-2020 г. съгласно приложението в съответствие с Решение № 241/25.04.2019 г. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 2/31.01.2020 г., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.
Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив: 1. заявление за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея; 4. документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6. удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство за съдимост.
Предвид наложеното извънредно положение и съгласно § 24; § 13 от Преходни и заключителни разпоредби, съответно от ЗМДВИП и ЗИДЗЗ, срокът за подаване на документи се удължава с 2 месеца и 7 дни, считано до 06.07.2020 г. Посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив; Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 809.
Приложение:
Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2019-2020 година в:

3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) - 1 бр. редовна форма на обучение

5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството - 1 бр. редовна форма на обучение
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи - 1 бр. задочна форма на обучение
2020-06-04
На 04.06.2020 г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии и във виртуална стая с линк: https://meet.jit.si/IVANPETELKOV, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг.-инж. Иван Костадинов Петелков.

Тема на дисертационния труд: "Проучване на възможности за получаване на нискоалкохолни и безалкохолни напитки от пивна мъст"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Технология на алкохолните и безалкохолните напитки;
Катедра: Технология на виното и пивото
Научен ръководител: Доц. д.н. Георги Атанасов Костов
2020-06-03
На 16.06.2020 г. (вторник) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Гергана Веселинова - Георгиева.

Тема на дисертационния труд: "КОРПОРАТИВЕН РАСТЕЖ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ "

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;
Професионално направление: 3.8. Икономика;
Докторска програма: Икономика и управление (хранителна индустрия);
Катедра: Индустриален бизнес и предприемачество
Научен ръководител: Доц. д-р Снежинка Константинова Стоянова
2020-06-01
На 10.06.2020 г. (сряда) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг.-инж. Христо Рангелов Калайджиев.

Тема на дисертационния труд: "Получаване и характеристика на протеинови препарати от индустриален рапичен шрот"

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика;
Професионално направление: 4.2. Химически науки;
Докторска програма: Биохимия;
Катедра: Биохимия и молекулярна биология
Научен ръководител: Доц. д-р Весела Иванова Чалова - Жекова
2020-05-29
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност “Икономика и управление“ (Управление на индустриалното предприятие, Управление на човешките ресурси), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 99/17.12.2019 г., ще се състои на 12.06.2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2. 2020-05-22
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование по 4. Природни науки, математика и информатика, научно направление: 4.2. Химически науки (Обща хранителна химия, Химия на хранителния вкус, Химия и структура на въглехидратите), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 99/17.12.2019 г., ще се състои на 29.05.2020 г. (петък) от 10:00 часа в зала 402, блок 1 2020-05-22
На 04.06.2020 г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от маг.-инж. Иван Костадинов Петелков.

Тема на дисертационния труд: "Проучване на възможности за получаване на нискоалкохолни и безалкохолни напитки от пивна мъст"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Технология на алкохолните и безалкохолните напитки;
Катедра: Технология на виното и пивото
Научен ръководител: Доц. д.н. Георги Атанасов Костов
2020-05-21
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информационни системи за управление в бизнеса), обявен в Държавен вестник, бр. 99 от 17.12.2019 г., ще се състои на 3.06.2020 г. (сряда) от 13:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2. 2020-05-18
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология („Специализиран превод и терминообразуване в туризма”), обявен в Държавен вестник, бр. 99 от 17.12.2019 г., ще се състои на 3.06.2020 г. (сряда) от 10:30 часа в зала „Хоризонт", блок 2. 2020-05-18
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност “Икономика и управление“ (Основи на управлението, Микроикономика), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 99/17.12.2019 г., ще се състои на 08.06.2020 г. от 10:30 часа в зала "Хоризонт", блок 2. 2020-05-18
Второто заседание на научното жури по конкурс за „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Основи на кулинарната технология, Хранене при нарушение на физическото или психическото здраве), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 99/17.12.2019 г., ще се състои на 29.05.2020 г. от 15:30 часа в зала 203, блок 3. 2020-05-18
"Второто заседание на научното жури по конкурс за „професор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни Технологии (Специални технологии при производството на напитки; Оптимизиране на технологични и енергийни процеси при производството на напитки), обявен от УХТ в Държавен вестник, бр. 99/17.12.2019 г., ще се състои на 02.06.2020 г. (вторник) от 10:30 часа по реда на чл.89а от Правилника на УХТ за ПЗРАСРБ и заповед №316/20.05.2020 г на Ректора на УХТ-Пловдив." 2020-05-15
Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за:
Професор по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Програмиране в интернет среда) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Бизнес предприемачество, Цени и ценообразуване, Икономика на предприятието в ХВП) – един;
Главен асистент по област на висше образование 5. Технически науки 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Обектно ориентирано програмиране, Компютърни мрежи) – един.

Всички със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. Обявата е обнародвана в Държавен вестник- брой 23 от 14.03.2020 г.
Документи се подават в Университет по хранителни технологии – Пловдив, бул. „Марица” №26, тел. 032 603 603
2020-03-14
На 24.03.2020 г. (вторник) от 11:00 часа в зала "Хоризонт", блок 2 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Гергана Цветанова Веселинова - Георгиева.

Тема на дисертационния труд: "Корпоративен растеж в хранителната промишленост"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;
Професионално направление: 3.8. Икономика;
Докторска програма: Икономика и управление (хранителна индустрия);
Катедра: Индустриален бизнес и предприемачество
Научен ръководител: Доц д-р Снежинка Константинова Стоянова
2020-03-11
О Б Я В А

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019-2020 г. съгласно приложението в съответствие с Решение № 241/25.04.2019 г. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 2/31.01.2020 г., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.
Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив: 1. заявление за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея; 4. документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6. удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство за съдимост.
В срок до 28.04.2020 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив; Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 809.

Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2019-2020 година:3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) - 1 бр. редовна форма на обучение

5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството - 1 бр. редовна форма на обучение
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи - 1 бр. задочна форма на обучение
2020-02-28
На 13.03.2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала 225, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Янна Любомирова Лазарова.

Тема на дисертационния труд: "Модифицирани въглеродни материали с приложение в амперометричния сензорен анализ"

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика;
Професионално направление: 4.2. Химически науки;
Докторска програма: Неорганична химия;
Катедра: Органична и неорганична химия
Научен ръководител: Доц д-р Тотка Михайлова Додевска
2020-02-28
На 06.03.2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала 222, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Теодора Георгиева Янева.

Тема на дисертационния труд: "Иновативни подходи за получаване на овесени функционални напитки"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.11. Биотехнологии;
Докторска програма: Технология на биологично активните вещества;
Катедра: Биотехнология

Научен ръководител: Проф. д-р Ангел Иванов Ангелов
2020-02-18
На 28.02.2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала 225, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Атанаска Василева Маркова.

Тема на дисертационния труд: "Влияние на режимите на хладилно съхранение върху качеството на кашкавал от краве мляко"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Хладилна технология на хранителните продукти;
Катедра: Консервиране и хладилна технология

Научен ръководител: Доц. дн Галин Йорданов Иванов
2020-02-17
На 21.02.2020 г. (петък) от 11:00 часа в зала 354, блок 1 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Марияна Веселинова Ковачева

Тема на дисертационния труд: "Производствен и пазарен потенциал на преработени биологични храни в България"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;
Професионално направление: 3.8. Икономика;
Докторска програма: Икономика и управление (хранителна индустрия);
Катедра: Икономика на хранителната индустрия

Научен ръководител: Доц. д-р Татяна Петрова Панчева
2020-02-17
КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:
- Конкурсен изпит по специалността:
25.11.2019 г. от 9.00 часа в с.з. 300/блок 2 на УХТ – Пловдив;
- Конкурсен изпит по чужд език:
26.11.2019 г. от 9.00 часа в с.з. 300/блок 2 на УХТ – Пловдив.

Отдел Учебен
2019-09-30
На 02.10.2019г. (сряда) от 11:00 часа в сем. зала 225, блок 3 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Ле Зуй Тханх.

Тема на дисертационния труд: "Изследване на специфичните качествени покозатели на млечнокисели продукти за Виетнам"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Технология на млякото и млечните продукти;
Катедра: „Технология на млякото и млечните продукти“

Научни ръководители:
1. Акад. проф. д.т.н. инж. Мария Ангелова Балтаджиева
2. Проф. д-р инж. Радка Вълкова Власева
2019-09-13
На 27.06.2019г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала 357, блок 1 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Наталия Олександровна Станкова

Тема на дисертационния труд: "Изследване на възможности за получаване на специални видове хляб
и хлебни изделия от замразено тесто"

Област на висше образование: 5. Технически науки;
Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии;
Докторска програма: Технология на хляба, хлебните и сладкарските продукти;
Катедра: „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти“

Научен ръководител:
1. Доц. д-р инж. Цветана Иванова Гогова
2019-06-13
С Ъ ОБ Щ Е Н И Е

На 27.06.2019г. (четвъртък) от 15:00 часа в зала „Хоризонт“, блок 2 на Университета по хранителни технологии ще се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ от Ива Тодорова Бъчварова

Тема на дисертационния труд: "Реинженеринг на бизнес преговорите и на търговските операции на предприятията от хранителната индустрия"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;
Професионално направление: 3.8. Икономика;
Докторска програма: Икономика и управление (хранителна индустрия);
Катедра: „Индустриален бизнес и предприемачество“

Научни ръководители:
1. Проф. д.н. Божидар Иванов Хаджиев
2. Доц. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева
2019-06-13