Logo

Конкурси Дата
О Б Я В А
Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за:
Професори по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на птичето месо и яйцата, Функционални месни и рибни продукти) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на сиренето, Иновации в технологиите и техниката при производство на млечни продукти) – един;
Доценти по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Суровинознание на млякото, Функционални млечни продукти) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Ветеринарно-санитарен контрол на хранителните суровини и продукти, Функционални храни и здравословно хранене) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Микробиология на виното и пивото, Технология на напитките) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Технология на рибата и рибните продукти, Технология на нетрадиционни месни, пчелни продукти и аквакултури) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии (Биохимия и микробиология на функционалните храни, Молекулярна биология) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 3.8. Икономика (Икономика, Организация на индустриалното производство, Пазарно поведение на индустриалното предприятие) – един;
Главен асистент по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (Техническа безопасност, Приложна електротехника и електроника) – един.
Всички със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. Обявата е обнародвана в Държавен вестник брой 20 от 09.03.2021 г.
Документи се подават в Университет по хранителни технологии – Пловдив, бул. „Марица” №26, тел. 032 603 603.
2021-03-09
О Б Я В А

Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020-2021 г. съгласно приложението в съответствие с Решение № 332/14.05.2020 г. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 11/09.12.2020 г., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (ДВ бр. 10/05.02.2021 г. ).
Кандидатите подават следните документи до Ректора на УХТ - Пловдив:
1. Заявление за участие в конкурса (по образец);
2. Автобиография;
3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;
4. Документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ;
5. Медицинско свидетелство;
6. Удостоверение от психодиспансер;
7. Свидетелство за съдимост.
В срок до 06.04.2021 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ - Пловдив, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив;
Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 819
Приложение

Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2020-2021 г.

Шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия - 1 бр.
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост - 1 бр.
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи - 1 бр.
5.11 Биотехнологии
Технология на биологично активните вещества - 2 бр.
5.12 Хранителни технологии
Технология на алкохолните и безалкохолните напитки - 1 бр.
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви - 1бр.
2021-02-05
Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за:

Професор по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финанси, Предприемачество, Планиране и контрол) – един;

Доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Теория на пазарното стопанство, Икономически теории, Управление на проекти) – един;

Главен асистент по област на висше образование 5. Технически науки 5.12. Хранителни технологии (Микробиология на млякото и млечните продукти, Стартерни култури за млечни продукти) – един.

Всички със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. Обявата е обнародвана в Държавен вестник брой 105 от 11.12.2020 г.

Документи се подават в Университет по хранителни технологии – Пловдив, бул. „Марица” №26, тел. 032 603 603
2020-12-11
КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г., съгласно заповед № 853/18.11.2020 г. на Ректора на УХТ ще се проведат на следните дати:

- Конкурсните изпити по докторски програми - на 01.12.2020 г. от 9.00 часа в:
- Аудитория "Хоризонт"/блок 2 на УХТ – изпити по докторски програми "Икономика и управление (хранителна индустрия)"; "Технология на продуктите за обществено хранене"; "Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост"; "Промишлена топлотехника"; "Технология на алкохолните и безалкохолните напитки"; "Анализ и контрол на хранителните продукти".
- Семинарна зала 222/блок 3 на УХТ – изпити подокторски програми "Органична химия"; "Неорганична химия"; "Технология на биологично активните вещества"; "Технология на животинските и растителните мазнини, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните продукти"; "Технология на млякото и млечните продукти"; "Технология на плодовите и зеленчуковите консерви"; "Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия".

- Конкурсните изпити по чужд език - на 02.12.2020 г. от 9.00 часа в:
- Аудитория "Хоризонт"/блок 2 на УХТ - изпит по английски език;
- Зала 208/блок 2 на УХТ - изпит по френски и руски език език.

Отдел Учебен
2020-11-18
УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ,
обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 год,. съгласно приложението в съответствие с решение на АС на УХТ, протокол № 4/06.03.2020 г. и решение № 332/14.05.2020 г. на Министерския съвет, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив: 1. заявление за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея; 4. документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6. удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство за съдимост. В срок до 02.10.2020 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив; Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 809.
Приложение:
Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2020-2021 г.:
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) - 2 бр. редовна форма на обучение;
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия - 3 бр. редовна форма на обучение;
Неорганична химия - 1 бр. редовна форма на обучение;
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост - 3бр. редовна форма на обучение
5.3 Комуникационна и компютърна техника;
Компютърни системи, комплекси и мрежи - 1 бр. редовна форма на обучение;
5.4 Енергетика
Промишлена топлотехника - 2 бр. редовна форма на обучение;
5.11 Биотехнологии
Технология на биологично активните вещества - 3 бр. редовна форма на обучение;
5.12 Хранителни технологии
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати - 2 бр. редовна форма на обучение;
Технология на алкохолните и безалкохолните напитки - 1 бр. редовна форма на обучение и
1 бр. задочна форма на обучение;
Технология на млякото и млечните продукти - 1 бр. редовна форма на обучение;
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви -1 бр. редовна форма на обучение;
Технология на продуктите за обществено хранене - 1 бр. редовна форма на обучение
Анализ и контрол на хранителните продукти - 1 бр. редовна форма на обучение;
Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия - 1 бр. редовна форма на обучение
2020-07-31
ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОНКУРС ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:
- Конкурсен изпит по специалността:
08.09.2020 г. от 9.00 часа в с.з. 354/блок 1 на УХТ – Пловдив;
- Конкурсен изпит по чужд език:
09.09.2020 г. от 9.00 часа в с.з. 209/блок 2 на УХТ – Пловдив.

Отдел Учебен
2020-07-09
Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за:
Професор по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Програмиране в интернет среда) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Бизнес предприемачество, Цени и ценообразуване, Икономика на предприятието в ХВП) – един;
Главен асистент по област на висше образование 5. Технически науки 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Обектно ориентирано програмиране, Компютърни мрежи) – един.

Всички със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. Обявата е обнародвана в Държавен вестник- брой 23 от 14.03.2020 г.
Документи се подават в Университет по хранителни технологии – Пловдив, бул. „Марица” №26, тел. 032 603 603
2020-03-14
УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019-2020 г. съгласно приложението в съответствие с Решение № 241/25.04.2019 г. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 2/31.01.2020 г., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.
Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив: 1. заявление за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея; 4. документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6. удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство за съдимост.
В срок до 28.04.2020 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив; Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 809.
Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2019-2020 година:
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (хранителна индустрия) - 1 бр. редовна форма на обучение
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на производството - 1 бр. редовна форма на обучение
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи - 1 бр. задочна форма на обучение
2020-02-28
Конкурси за академични длъжности

Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за:
Професор по област на висше образование 5. Технически науки 5.12. Хранителни технологии (Специални технологии при производството на напитки; Оптимизиране на технологични и енергийни процеси при производството на напитки) – един;
Доцент по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика 4.2. Химически науки (Обща хранителна химия, Химия на хранителния вкус, химия и структура на въглехидратите) – един; 2. Хуманитарни науки 2.1. Филология (Специализиран превод и терминообразуване в туризма) – един; 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информационни системи за управление в бизнеса) – един; 3. Социални, стопански и правни науки 3.8 Икономика (Основи на управлението; Микроикономика) – един; 3. Социални, стопански и правни науки 3.8 Икономика (Управление на индустриалното предприятие, Управление на човешките ресурси) – един; 5. Технически науки, професионално направление 5.12 Хранителни технологии (Основи на кулинарната технология; Хранене при нарушение на физическото или психическото здраве) – един;
Главен асистент по област на висше образование 5. Технически науки 5.12. Хранителни технологии (Технология на захарните изделия; Функционални захарни изделия) - един;

Всички със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник, бр. 99 от 17.12.2019 г.
Документи се подават в Университет по хранителни технологии – Пловдив, бул. „Марица” №26, тел. 032 603 603
2019-12-17
КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:
- Конкурсен изпит по специалността:
25.11.2019 г. от 9.00 часа в с.з. 300/блок 2 на УХТ – Пловдив;
- Конкурсен изпит по чужд език:
26.11.2019 г. от 9.00 часа в с.з. 300/блок 2 на УХТ – Пловдив.

Отдел Учебен
2019-09-30
Университетът по хранителни технологии (УХТ), Пловдив, обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019-2020 год. съгласно приложението в съответствие с Решение № 241/25.04.2019 год. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 40/08.02.2019 год., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.
Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив:
1. Заявление за участие в конкурса (по образец);
2. Автобиография;
3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;
4. Документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ;
5. Медицинско свидетелство;
6. Удостоверение от психодиспансер;
7. Свидетелство за съдимост.
В срок до 23.09.2019 г., посочените документи се подават в Учебен отдел на УХТ, стая 124 Б , бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив;
Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 809.
Приложение:
3. Социални, стопански и правни науки; 3.8. Икономика; Икономика и управление (хранителна индустрия) - 1 бр., редовно;
4. Природни науки, математика и информатика; 4.2. Химически науки; Биохимия - 1 бр., редовно;
4. Природни науки, математика и информатика; 4.3. Биологически науки; Микробиология - 1 бр., редовно;
5. Технически науки; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; Автоматизация на производството - 1 бр., редовно;
5. Технически науки; 5.3. Комуникационна и компютърна техника; Компютърни системи, комплекси и мрежи - 1 бр., задочно;
5. Технически науки; 5.4. Енергетика; Промишлена топлотехника - 1 бр., редовно;
5. Технически науки; 5.12. Хранителни технологии; Технология на захарта и захарните изделия - 1 бр., редовно;
5. Технически науки; 5.12. Хранителни технологии; Технология на алкохолните и безалкохолните напитки - 1 бр., редовно;
5. Технически науки; 5.12. Хранителни технологии; Технология на месните и рибните продукти - 2 бр., редовно;
5. Технически науки; 5.12. Хранителни технологии; Технология на продуктите за обществено хранене - 1 бр., редовно
2019-07-19
Университетът по хранителни технологии, обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019-2020 год. в съответната: научна област, професионално направление – докторска програма:

3. Социални, стопански и правни науки; 3.8. Икономика - Икономика и управление (хранителна индустрия) – един, редовно;
4. Природни науки, математика и информатика; 4.2. Химически науки – Биохимия – един, редовно;
4.3. Биологически науки; Микробиология - един, редовно;
5. Технически науки; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика - Автоматизация на производството - един, редовно;
5.3. Комуникационна и компютърна техника - Компютърни системи, комплекси и мрежи - един, задочно;
5.4. Енергетика - Промишлена топлотехника - един, редовно;
5.12. Хранителни технологии - Технология на захарта и захарните изделия - един, редовно;
- Технология на алкохолните и безалкохолните напитки - един, редовно;
- Технология на месните и рибните продукти – 2 редовно;
- Технология на продуктите за обществено хранене – 1 редовно.
Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив: 1. заявление за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея; 4. документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6. удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство за съдимост.
Всички документи се подават в УХТ - Пловдив, бул. “Марица” № 26 в законоустановения двумесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“; телефони за справки: 032/643 637; 032/603 809.
2019-06-05
Конкурси за академични длъжности

Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за главен асистент по:
3. Социални, стопански и правни науки 3.8 Икономика (Иновационен мениджмънт; Енергийна ефективност и конкурентоспособност) – един;
3. Социални, стопански и правни науки 3.8 Икономика (Икономика на предприятието в ХВП) – един;
5. Технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, (Автоматизирано електрозадвижване; Автоматизация на технологични процеси) – един;
5. Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Организация на компютъра) - един;
5. Технически науки 5.4 Енергетика (Топлообменни апарати; Топлотехнически измервания и уреди) – един;
5. Технически науки 5.12 Хранителни технологии (Технология на безалкохолните напитки; Технология на пивото) – един;
5. Технически науки 5.12 Хранителни технологии (Основи на храненето; Безопасност на храните и хранително законодателство) – един;
5. Технически науки 5.12 Хранителни технологии (Технология на кулинарната продукция) – един;
Всички със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник - Д. В. бр. 47 от 14.06.2019.
Документи се подават в Университет по хранителни технологии – Пловдив, бул. „Марица” №26, тел. 032 603 603
2019-05-28